Abdulhadi Kanakeri Fatiha Suresi Şarkı Sözleri, Sözü ile Dinle


 

Abdulhadi Kanakeri – Fatiha Suresi

Fatiha suresi
1. bismillahirrahmanirrahim
2. el hamdü lillahi rabbil alemin
3. er rahmanir rahıym
4. maliki yevmid din
5. iyyake na’büdü ve iyyake nesteıyn
6. ihdinas sıratal müstekıym
7. sıratallezine en’amte aleyhim ğayril
Mağdubi aleyhim ve lad dallin
Meali
1 – fâtiha sûresi
Mekkede, risaletin başlangıcında
Nâzil olmuş olup 7 âyettir. tam
Olarak nâzil olan ilk sûredir.
Kur’ân-ı kerîm’in başlangıcı
Olduğundan ‘bir yeri veya bir şeyi
Açan, başlatan” anlamına
Fâtiha adı verilmiştir. ayrıca
Yirmi kadar güzel vasfını
Bildiren başka isimleri de vardır.
Mesela: namazda okunması vacip
Olduğundan sûretu’s-salât, allah
Teâla’nın arşının altındaki
Hazineden indirilip ulvî
Mânaların hazinesi olduğundan
Kenz; başlı başına yeterli
Olduğundan vâfiye, kâfiye;
Bütün sûrelerin aslı, kökü,
Tohumu durumunda olduğundan
Ümm’ul-kitab, el-esas onun isimleri
Arasındadır. bu kutlu ve özlü
Sûre gerçekten kur’ân-ı
Kerîm’in feyizli ve bereketli bir
Hülasası ve islâm ibadetinin
Esasıdır. kur’ân-ı kerîm’in ana
Gayeleri şunlardır.
1. tevhid, yani allah’ın birliği
2. nübüvvet
3. âhiret
4. ibadet ve adaleti de
Kapsayarak istikamet
Fâtiha sûresi bu esaslara
Açıkça delâlet eder.
Bismillâhirrahmânirrahîm
1 – rahmân ve rahîm olan
Allah’ın adıyla [59,22-24]
2 – bütün hamdler, övgüler
Âlemlerin rabbi allâh’adır.
3 – o rahmândır, rahîmdir.
4 – din gününün, hesap gününün
Tek hâkimidir. [24,25; 37,53]
Rabbü’l-âlemin sıfatı kur’ân
Mesajının evrenselliğini, rahmân
Ve rahîm sıfatları, allah’ın
Kâinatı şenlendiren geniş
Rahmetini ilan eder.
Sûrenin başında ‘bütün
Övgüler allah’ındır” şeklinde
Kapsamlı bir hüküm
Verildiğinden, âdeta ‘niçin?”
Diye soran aklı tatmin için,
Zımnen gerekçe teşkil eden bazı
İlahî sıfatlar
Hatırlatılmaktadır. övgüler
Onundur: çünkü
Rabbü’l-âlemîndir bütün
Varlıkları yaratıp büyüten,
Varlıkta devam ettirendir. çünkü
Rahmândır, rahîmdir: bu mükemmel
Kâinatı merhametiyle şenlendiren,
Güneşleri, ay’ları, topyekün
Kâinatı bitkilere ve hayvanlara
Hizmet ettiren, cansızı ve
Canlısı ile bütün varlıkları
Da insana hizmet ettiren o’dur ve
Çünkü, hayat sadece dünya
Hayatından ibaret değildir. burada
Ağır bir emanet yüklenerek,
Allah’ın halifesi, vekîli olarak
Geçici bir süre için
Görevlendirilen insanın, asıl
Hayatı ebedî âhiret
Hayatındadır. işte allah
Âhiretin de tek hükümdarıdır.
5 – (haydi öyleyse deyiniz):
‘yalnız sana ibadet eder, yalnız
Senden medet umarız.” [73,9; 6,1;
3,64]
Evreni dikkatle inceleyen her akıl
Sahibi, böylece aklî delille
Rabbine ulaşacağından, sûrenin
Başından 4. âyete kadar allah’tan
‘o” diye bahsederken, bu
Tefekkürü sonucunda artık âdeta
O’nu görüyor hale gelip ‘sen”
Diye hitap etme makamına yükselir:
‘ibadetim, kulluğum, sevgim
Yalnız sana’dır rabbim der.
Diğer taraftan, allah müminleri
Toplum halinde, daha doğrusu
Topluluk halinde huzurunda görmek
İstediğinden, dünyadaki bütün
Müminlerle birlikte ibadetini o’na
Takdim eder, onlardan güç, kuvvet,
Dua ve mutluluk alır.
Tarih ve coğrafyasıyla bütün bir
İnsanlığı, hatta bütün
Âlemleri, dünya ve âhireti,
Ezelden ebede varlığın tamamını
Kucaklayan bu kutlu fatiha, bu
Sûreyi yücelerden indiren zatın,
Bütün âlemleri her tarafıyla
Aynı anda gören rabbü’l-âlemin
Olduğunun önemli bir delilidir. 5.
Âyet ile kul, rabbi ile bir akit
Yapmaktadır. allah’a ibadet ve
Teslimiyet gösteren insana o,
Dünyada yardım ve hidâyeti,
Âhirette cenneti vermeyi uhdesine
Alır.
6 – bizi doğru yola, sana
Doğru varan yola ilet. [4,69]
7 – nimet ve lütfuna mazhar
Ettiklerinin yoluna ilet. gazaba
Uğrayanların ve sapkınlarınkine
Değil.
Son âyet doğru yolun somut,
Gerçekleşmiş şeklini gösterir,
Mümini geniş düz caddede
İlerleyen peygamberlerin nuranî
Kafilesinin peşine yerleştirir.
Örnek ihtiyacını tatmin eder.
Fâtiha sûresinin okunması
Tamamlanınca ‘öyle olsun, kabul
Eyle ” mânasına gelen ‘âmin”
Denilmesi sünnettir