Abdulhadi Kanakeri Hucurat Suresi Şarkı Sözleri, Sözü ile Dinle


 

Abdulhadi Kanakeri – Hucurat Suresi

Hucurat suresi
Bismillahirrahmanirrahim
1. ya eyyühellezıne amenu la
Tükaddimu beyne yedeyillahi ve
Rasulihı vettekullah innellahe
Semıun alım
2. ya eyyühellezıne amenu la
Terfeu asvateküm fevka savtin
Nebiyyi ve la techeru lehu bil kavli
Ke cehri ba’dıküm li ba’dın en
Tahbeta a’malüküm ve entüm la
Teş’urun
3. innellezıne yeğuddune
Asvatehüm ınde rasulillahi
Ülaikel lezınemtehanellahü
Kulubehüm lit takva lehüm
Mağfiratüv ve ecrun azıym
4. innellezıne yünaduneke miv verail
Hucürati ekseruhüm la ya’kılun
5. ve lev ennehüm saberu hatta
Tahruce ileyhim le kane hayral
Lehüm vallahü ğafurur rahıym
6. ya eyyühellezine amenu in
Caeküm fazikum bi nebein fe
Tebeyyenu en tüsıybu kavmem bi
Cehaletin fe tusbihu ala ma fealtüm
Nadimın
7. va’lemu enne fıküm rasulellah
Lev yütıy’uküm fı kesırim minel
Emri le anittüm ve lakınnellahe
Habbebe ileykümül ımane ve
Zeyyenehu fı kulubiküm ve kerrahe
İleykümül küfra vel füsuka vel
Isyan ülaike hümür raşidun
8. fadlem minellahi ve nı’meh
Vallahü alımün hakım
9. ve in taifetani minel
Mü’minınaktetelu fe aslihu
Beynehüma fe im beğat ıhdalüma
Alel uhra fe katilületı tebğıy
Hatta tefıe ila emrillah fe in faet
Fe aslihu beynehüma bil adli ve
Aksitu innellahe yühıbbül
Müksitıyn
10. innemel mü’minune ıhvetün fe
Aslihu beyne ehaveyküm vettekullahe
Lealleküm türhamun
11. ya eyyühellezıne amenu la
Yeshar kavmün min kavmin asa ey
Yekunu hayram minhüm ve la nisaüm
Min nisain asa ey yekünne hayram
Minhünn ve la telmizu enfüseküm
Ve la tenabezu bil elkab bi’sel
İsmül füsuku ba’del iman ve mel
Lem yetüb fe ülaike hümüz
Zalimun
12. ya eyyühellezıne amenütenibu
Kesıram minez zanni inne ba’daz
Zanni ismüv ve la tecessesu ve la
Yağteb ba’duküm ba’da e yühıbbü
Ehadüküm ey ye’küle lahme ehıyhi
Meyten fe kerihtümuh vettekullah
İnnellahe tevvabür rahıym
13. ya eyyühen nasü inna
Halaknaküm min zekeriv ve ünsa ve
Cealnaküm şüubev ve kabaile li
Tearafu inne ekrameküm ındellahi
Etkaküm innellahe alımün habır
14. kaletil a’rabü amenna kul lem
Tü’minu ve lakin kulu eslemna ve
Lemma yedhulil imanü fi kulubiküm
Ve in tütıy’ulahe ve rasulehu la
Yelitküm min a’maliküm şey’a
İnnellahe ğafurur rahıym
15. innemel mü’minunellezıne
Amenu billahi ve rasulihı sümme
Lem yertabu ve cahedu bi emvalihim
Ve enfüsihim fı sebılillah
Ülaike hümüs sadikun
16. kul etüallimunellahe bi
Dıniküm vallahü ya’lemü ma fis
Semavati ve ma fil ard vallahü bi
Külli şey’in alım
17. yemünnune aleyke en eslemu kul
La temünnu aleyye islameküm
Belillahü yemünnü aleyküm en
Hedaküm lil ımani in küntüm
Sadikıyn
18. innellahe ya’lemü ğaybes
Semavati vel ard vallahü basıyrum
Bima ta’melun
Meali
49 – hucurât sûresi
Medine’de nâzil olmuş olup 18
Âyettir. sûrenin adı, 4. âyette
Geçen ‘hucurat” kelimesinden
Alınmıştır. hucurat: ‘odalar,
Bölmeler” anlamındadır. bu
Sûre toplum hayatında müslüman
Ferdin davranışlarını
Düzenlemeye dair hükümleri en
Yoğun tarzda ihtiva etmektedir.
Allah’ın dinine, resulüne, onun
Yanında konuşma âdabına,
Şayialara kulak asmamaya, duyulan
Haberi tahkik etmeye, küskünlerin
Arasını bulmaya, alay ve hakaret
Etmemeye, sû-i zandan sakınmaya,
Gıybetten kaçınmaya, tecessüs
Etmemeye, gizli halleri
Araştırmamaya, ırkçılıktan
Kaçınmaya, ihlasa önem vermeye
Dair âyetler ihtiva eder.
Bismillâhirrahmânirrahîm.
1 – ey iman edenler: söz ve
Hareketlerinizde ileri gidip de
Allah’ın ve resulünün önüne
Geçmeyin. allaha karşı gelmekten
Sakının. allah her şeyi hakkıyla
İşitir ve bilir.
Mümin, karşı karşıya kaldığı
Meselelerde allah’ın ve elçisinin
Bir hükmünün bulunup
Bulunmadığını araştırmak ve
Ona uymakla yükümlüdür. diğer
Taraftan hz. peygamberin
Çağdaşlarının, onunla
Konuşurken seslerini ayarlamaları,
Ancak duyuracak kadar bir tonla
Konuşmaları istenmektedir. daha
Sonra gelen müminler ise bu
Saygıyı onun hadis-i şeriflerine
Karşı göstermelidirler. bu saygı
Hem sükûnetle dinleme, hem de
Gereklerini uygulama tarzında
Olmalıdır.
2 – ey iman edenler seslerinizi
Peygamberin sesinden fazla
Yükseltmeyin. birbirinizle yüksek
Sesle konuştuğunuz gibi onunla da
Öylece konuşmayın. yoksa siz
Farkında olmadan bütün
Emekleriniz hiçe iniverir. [24,63]
Hz. peygamber (a.s.m) allah katında
Öyle yüce bir mevkidedir ki ona
Yapılan bir saygısızlık, küfür
Sayılıp bütün iyi işleri iptal
Ettirir. zira ona gösterilen
Saygısızlık, kendisini
Görevlendiren allah’a râci olur.
Halbuki başka birine yapılan
Saygısızlık hakkında böyle bir
Hüküm verilmemiştir.
3 – peygamberin huzurunda
Seslerini ayarlayanlar var ya, işte
Allah, içindeki takvâyı ortaya
Çıkarmak için onların kalplerini
Sınamış ve onlar bu imtihanı
Başarmışlardır. onlara bir
Mağfiret ve büyük bir mükâfat
Vardır.
4 – ama seni evinin dışından
Ünleyenlerin ise ekserisi
Düşüncesiz, makul davranmayan
Kimselerdir.
Hz. peygamberin çevresinde olan
Ashab, az çok onun hayat
Programını bilip, kendisini görme
İşini ona göre ayarlarlardı.
Görüşmeyi gerektiren sebep varsa
Dışarda bekler, seslenip kapı
Çalmazlardı. fakat dışardan
Gelen bedevîler, gece gündüz
Demeden, ne vakit gelmişlerse, onun
Eşlerinin odaları önünde dikilip
Dışarıdan çağırır, o da
Çıkınca konuşurlardı.
Tabiatıyla bu durum onun
Programını altüst ederdi.
5 – eğer onlar sen kendilerinin
Yanına çıkıncaya kadar
Bekleselerdi, elbette kendileri
İçin daha iyi olurdu. bununla
Beraber allah gafurdur, rahimdir.
6 – ey iman edenler, herhangi bir
Fâsık size bir haber getirecek
Olursa, onu iyice tahkik edin,
Doğruluğunu araştırın. yoksa,
Gerçeği bilmeyerek, birtakım
Kimselere karşı fenalık edip
Sonra yaptığınıza pişman
Olursunuz.
Peygamberimiz velid ibn ukbe adlı
Sahabîyi beni mustalık kabilesine
Zekât toplamak için gönderdi.
Velid’in onlarla daha önce bir
Hesabı olduğundan, onların kendi
Aleyhinde oldukları intibaına
Kapılıp zekât vermediklerini
Söyledi. hz. peygamber ordu
Toplayıp üzerlerine hücum
Edeceği sırada tesbitin asılsız
Olduğu kendisine bildirildi. bu
Âyet bunun üzerine nazil oldu. bu
Âyete dayanarak hadis ravileri cerh
Ve ta’dile tâbi tutulmuşlardır.
Fakihler her haberin değil, ama
Nebe’ tarzında önemli haberlerin
Tahkik edilmesini şart görürler.
Fâsık kelimesi burada, ‘çizgi
Dışına çıkmış, itaatsiz,
Emirleri yerine getirmeyen”
Anlamındadır.
7-8 – iyi düşünün ki
Allah’ın resulü sizin aranızda
Bulunmaktadır. şayet o birçok
İşte size uysaydı, haliniz yaman
Olurdu.
Ama allah size imanı sevdirdi ve
Onu kalplerinizde güzelleştirdi;
İnkârdan, fâsıklıktan ve
İsyandan ise sizi iğrendirdi.
İşte allah’tan bir lütuf ve nimet
Olarak doğru yolda yürüyenler
Onlardır. allah her şeyî
Hakkıyla bilir, tam hüküm ve
Hikmet sahibidir.
Bu ifadeden anlaşıldığına göre
Müminlerin tümü bu hataya
Düşmemiş, sadece azınlıkta olan
Bazı kimseler bunu ileri
Sürmüşlerdir. ‘şayet o size
Uysaydı (..)” hitabı, bütün
Sahâbeye değil, beni mustalık
Üzerine asker göndermeyi öneren
Sahabileredir. ‘ama allah size
İmanı sevdirdi” hitabı geneldir.
Bu âyet, görüşlerinde ısrar
Eden sahabîlerin imandan
Çıktıklarını değil, hata
Yaptıklarını gösterir. allah
Teâla hata yapanları şöyle
Uyarmaktadır: ‘imanın gereği,
Diğer sahâbe gibi peygambere
Güvenip onun görüşüne tâbi
Olmaktır.”
9 – eğer müminlerden iki
Topluluk birbirleriyle vuruşursa,
Onların aralarını bulun.
Buna rağmen biri öbürüne
Saldırırsa, bu saldıran tarafla,
Allah’ın emrine dönünceye kadar
Siz de vuruşun. döndüğü
Takdirde aralarını hakkaniyetle
Düzeltin ve hep âdil olun,
Çünkü allah âdil davrananları
Sever.
10 – müminler sadece
Kardeştirler. o halde ihtilaf eden
Kardeşlerinizin arasını
Düzeltin. allah’a karşı gelmekten
Sakının ki o’nun merhametine nail
Olasınız.
Bu âyet, dünyanın neresinde
Olursa olsun müminleri kardeş
Olarak ilan etmektedir. ashabdan
Cerir b. abdullah, hz. peygamberin,
Kendisinden şu üç şeyi yapmak
Üzere biat istediğini bildirir:
‘namaz, zekât ve bütün
Müslümanların hayrını isteme
(nasihat).” ‘müslümana kötü
Söz söylemek fâsıklık, onunla
Savaşmak küfürdür” (hadis-i
Şerif). ‘müslüman müslümanın
Kardeşidir; ona zulmetmez, onu
Desteğinden mahrum bırakmaz. bir
Kimse için müslüman kardeşini
Hakir görmek kadar büyük bir
Kötülük yoktur.” (hadis-i
Şerif)
11 – ey iman edenler sizden
Hiçbir topluluk bir başka
Toplulukla alay etmesin. ne mâlum?
Belki alay edilenler edenlerden daha
Hayırlıdır.
Kadınlar da başka kadınlarla alay
Etmesinler. belki de alay edilenler
Edenlerden daha hayırlıdır.
Birbirinizi, (daha doğrusu
Kendilerinizi) karalamayın.
Birbirinize kötü lakaplar takmayın.
İman ettikten sonra insanın
Adının kötüye çıkması,
Fâsık damgası yemesi ne fena bir
Şeydir
Kim tövbe etmezse işte onlar tam zalim
Kimselerdir. [104,1; 68,11; 4,29]
12 – ey iman edenler zandan çok
Sakının. çünkü zanların bir
Kısmı günahtır.
Birbirinizin gizli hallerini
Araştırmayın. kiminiz kiminizi gıybet
Etmesin.
Hiç sizden biriniz ölmüş kardeşinin
Cesedini dişlemekten hoşlanır mı?
İşte bundan hemen tiksindiniz
Öyleyse allah’ın azabından korkun
Da bu çirkin işten kendinizi
Koruyun. allah tevvabdır, rahîmdir
(tövbeleri kabul eder, merhamet ve
İhsanı boldur).
Zannın çeşitleri vardır.
Hüsnüzan kısmı makbul olup
Müminin allah, resulü, müminler
Ve aksine sebep olmadıkça bütün
İnsanlar hakkında beslemesi
Gerekir. bazan başka çare
Kalmayınca zanna dayanarak hüküm
Verme ihtiyacı olur.
Günah olan kısım ise, insanlar
Hakkında haksız yere suizan
Besleyip onlar hakkında iyi tarafa
Değil de kötü tarafa yorumlar
Yapmaktır.
Tecessüs, insanların gizli
Hallerini araştırmak, keza
Onların gıybetini yapmak da bu
Âyetle şiddetle yasaklanmıştır.
Gizli halleri araştırmak fertlere
Olduğu gibi devlet yetkililerine de
Haramdır. ‘idareci halkın mahrem
Ve gizli hallerini araştırırsa
Onların ahlâkını ve düzenlerini
Bozar.” (hadis-i şerif).
13 – ey insanlar biz sizi bir
Erkekle bir kadından yarattık.
Birbirinizi tanıyıp sahip
Çıkmanız için milletlere,
Sülâlelere ayırdık.
Şunu unutmayın ki allah’ın
Nazarında en değerli, en üstün
Olanınız, takvâda (allah’ı
Sayıp haramlardan sakınmada) en
İleri olandır.
Muhakkak ki allah herşeyi
Mükemmelen bilir, her şeyden
Hakkıyla haberdardır.
14 – bedeviler ‘iman ettik”
Dediler. de ki: ‘siz iman etmediniz,
Lâkin ‘islâm olduk, size inkıyad
Ettik” deyiniz.
Zira iman henüz kalblerinize
Girmiş değildir.
Eğer allah’a ve resulüne itaat
Ederseniz, sizin emeklerinizden
Hiçbir şeyin mükâfatını
Eksiltmez. yaptığınızı zayi
Etmez. gerçekten allah gafûr ve
Rahîmdir (mağfireti, merhameti ve
İhsanı boldur).
Burada genel olarak bedeviler
Kasdedilmeyip sadece, islâm’ın
Kazandığı zaferlerden çıkar
Sağlamak isteyen birkaç bedevî
Kabile kasdedilmiştir.
15 – müminler ancak o kimselerdir
Ki allah’ı ve resulünü tasdik
Eder ve sonra da hiçbir şüpheye
Düşmezler,
Allah yolunda mallarıyla,
Canlarıyla mücahede ederler.
İşte imanına bağlı, gerçek
Müminler bunlardır.
16 – de ki: ‘dindarlık derecenizi
Siz mi allah’a bildireceksiniz?
Allah sanki bunu bilmiyor da sizin
İddianıza mı bakacak?
Halbuki allah bunu bildiği gibi,
Göklerde ve yerde ne varsa bilir.
Evet, allah herşeyi hakkıyla
Bilir.”
17 – islâm’a girmelerini sana
Minnet ediyorlar. onlara de ki:
‘müslümanlığınızı bana minnet
Etmeyin. asıl size iman yolunu
Gösteren allah size minnet eder,
Eğer iman iddianızda samimi
İseniz ”
18 – muhakkak ki allah göklerin
Ve yerin gaybını bilir. bütün
Bunları bilen allah, sizin
Yaptığınız her şeyi de elbette
Görür.