Abdulhadi Kanakeri Rum Suresi Şarkı Sözleri, Sözü ile Dinle


 

Abdulhadi Kanakeri – Rum Suresi

Rum suresi
1. elif lam mım
2. ğulibeti’r-rum
3. fı ednel erdı ve hüm mim
Ba’di ğalebihim se yağlibun
4. fı bid’ı sinın lillahil emru
Min kablü ve mim ba’d ve yevmeiziy
Yefrahul mü’minun
5. bi nasrillah yensuru mey yeşa’
Ve hüvel azızür rahıym
6. va’dellah la yuhlifüllahü va’dehu ve
Lakinne ekseran nasi la ya’lemun
7. ya’lemune zahiram minel hayatid dünyave
Hüm anil ahırati hüm ğafilun
8. e ve lem yetefekkeru fı
Enfüsihim ma halekallahüs semavati
Vel erda ve ma beynehüma illa bil
Hakkı ve ecelim müsemma ve inne
Kesıram minen nasi bi likai
Rabbihim le kafirun
9. e ve lem yesıru fil irdı fe
Yenzuru keyfe kane akıbetüllezıne
Min kablihim kanu eşedde minhüm
Kuvvetev ve esarul erda ve ameruha
Eksera mimma ameruha ve caethüm
Rusülühüm bil beyyinat kanu
Eşedde minhüm kuvvetev ve esarul
Erda ve ameruha eksera mimma ameruha
Ve caethüm rusülühüm bil
Beyyinat fema kanellahü li
Yazlimehüm ve lakin kanu
Enfüsehüm yazlimun
10. sümme kane akıbetellezıne
Esaüs sua en kezzebu bi ayatillahi
Ve kanu biha yestehziun
11. allahü yebdeül hakka sümme
Yüıydühu sümme ileyhi türceun
12. ve yevme tekumüs saatü
Yüblisül mücrimun
13. ve lem yekül lehüm min
Şürakaihim şüfeaü ve kanu bi
Şürakaihim kafirın
14. ve yevme tekumüs saatü
Yevmeiziy yeteferrakun
15. fe emmellezıne amenu ve amilus
Salihati fe hüm fı ravdatiy yuhberun
16. ve emmellezıne keferu ve
Kezzebu bi ayatina ve likail
Ahırati fe ülaike fil azabi
Muhdarun
17. fe sübhanellahi hıyne
Tübsune ve hıyne tusbihun
18. ve lehül hamdü fis semavati vel
Erdı ve aşiyyev ve hıyne tuzhirun
19. yuhricül hayye minel meyyiti ve
Yuhricül meyyite minel hayyi ve
Yuhyil erda ba’de mevtiha ve
Kezalike tuhracun
20. ve min ayatihı en halekaküm
Min türabin sümme iza entüm
Beşerun tenteşirun
21. ve min ayatihı en haleka leküm
Min enfüsiküm ezvacel li teskünu
İleyha ve ceale beyneküm meveddetev
Ve rahmeh inne fı zalike le ayatil
Li kavmiy yetefekkerun
22. ve min ayatihı halkus semavati
Vel erdı vahtilafü elsinetiküm ve
Elvaniküm inne fı zalike le ayatil
Lil alimın
23. ve min ayatihı menamüküm bil
Leyli ven nehari vebtiğaüküm min
Fadlih inne fı zalike le ayatil li
Kavmiy yesmeun
24. ve min ayatihı yürıkümül
Berka havfev ve tameav ve
Yünezzilü mines semai maen fe
Yuhyı bihil erda ba’de mevtiha inne
Fı zalike le ayatil li kavmiy
Ya’kılun
25. ve min ayatihı en tekumes
Semaü vel erdu bi emrih sümme iza
Deaküm da’vetem minel erdı iza
Entüm tahrucun
26. ve lehu men fis semavati vel
Ard küllül lehu kanitun
27. ve hüvellezı yebdeül halka
Sümme yüıydühu ve hüve ehvenü
Aleyh ve lehül meselül a’la fis
Semavati vel ard ve hüvel azızül
Hakım
28. darabe leküm meselem min
Enfüsiküm hel leküm mim ma
Meleket eymanüküm min şürakae
Fı ma razaknaküm fe entüm fıhi
Sevaün tehafunehüm ke hıyfetiküm
Enfüseküm kezalike nüfassılül
Ayati li kavmiy ya’kılun
29. belit tebeallezıne zalemu
Ehvaehüm bi ğayri ılm fe mey
Yehdı men edallellah ve ma lehüm
Min nasırın
30. fe ekım vecheke lid dıni
Hanıfa fıtratellahilletı fetaran
Nase aleyha la tebdıle li
Halkıllah zaliked dınül kayyimü
Ve lakinne ekseran nasi la ya’lemun
31. münıbıne ileyhi vettekuhu ve
Ekıymus salate ve la tekunu minel
Müşrikın
32. minellezıne ferraku dınehüm
Ve kanu şiyea küllü hızbim bima
Ledeyhim ferihun
33. ve iza messen nase durrun deav
Rabbehüm münıbıne ileyhi sümme
İza ezakahüm minhü rahmeten iza
Ferıkum minhüm bi rabbihim
Yüşrikun
34. li yekfüru bima ateynahüm fe
Temetteu fe sevfe ta’lemun
35. em enzelna aleyhim sültanen fe
Hüve yetekellemü bima kanu bihı
Yüşrikun
36. ve iza ezaknen nase rahmeten
Ferihu biha ve in tüsıbhüm
Seyyietüm bima kaddemet eydıhim
İzahüm yaknetun
37. e ve lem yerav ennellahe
Yebsütur rizka li mey yeşaü ve
Yakdir inne fı zalike le ayatil li
Kavmiy yü’minun
38. fe ati zel kurba hakkahu vel
Miskıne vebnes sebıl zalike hayrul
Lillezıne yürıdune vechellahi ve
Ülaike hümül müflihun
39. ve ma ateytüm mir ribel li
Yerbüve fı emvalin nasi fe la
Yerbu ındellah ve ma ateytüm min
Zekatin türıdune vechellahi fe
Ülaike hümül mud’ıfun
40. allahüllezı halekaküm sümme
Razekaküm sümme yümıtüküm
Sümme yuhyıküm hel min
Şürakaiküm mey yefalü min
Zaliküm min şey’ sübhanelhu ve
Teala amma yüşrikun
41. zaheral fesadü fil berri vel
Bahri bima kesebet eydin nasi li
Yüzikahüm ba’dallezı amilu
Leallehüm yarciun
42. kul sıru fil erdı fenzuru
Keyfe kane akıbetüllezıne min
Kabl kane ekseruhüm müşrikın
43. fe ekım vecheke lid dınil
Kayyimi min kabli ey ye’tiye yevmül
La meradde lehu minellahi yevmeiziy
Yessaddeun
44. men kefera fealeyhi küfruh ve men amile
Salihan fe li enfüsihim yemhedun
45. li yecziyellezıne amenu ve
Amilus salihati min fadlih innehu la
Yühıbbül kafirın
46. ve min ayatihı ey yürsiler
Riyaha mübeşşirativ ve
Liyüzıkaküm mir rahmetihı ve
Litecriyel fülkü bi emrihı ve li
Tebteğu min fadlihı ve lealleküm
Teşkürun
47. ve le kad erselna min kablike
Rusülen ila kavmihim fe cauhüm bil
Beyyinati fentekamna minellezıne
Ecramu ve kane hakkan aleyna nasrul
Mü’minın
48. allahüllezı yürsilür riyaha
Fe tüsıru sehaben fe yebsütuhu
Fis semai keyfe yeşaü ve
Yec’alühu kisefen feteral vedka
Yahrucü min hılalih fe iza esabe
Bihı mey yeşaü min ıbadihı
İzahüm yestebşirun
49. ve in kanu min kabli ey yünezzele
Aleyhim min kablihı le müblisın
50. fenzur ila asari rahmetillahi
Keyfe yuhyil erda ba’da mevtiha inne
Zalike le muhyil mevta ve hüve ala
Külli şey’in kadır
51. ve lein erselna rıhan fe raevhü
Musferral lezallu mim ba’dihı yekfürun
52. fe inneke la tüsmiul mevta ve
La tüsmius summed düae iza vellev
Müdbirın
53. ve ma ente bihadil umyi an
Dalaletihim in tüsmiu illa mey
Yü’minü bi ayatina fehüm
Müslimun
54. allahüllezı halekaküm min
Da’fin sümme ceale mim ba’di
Kuvvetin da’fev ve şeybeh yahlüku
Ma yeşa’ ve hüvel alımül kadır
55. ve yevme teumüs saatü
Yuksimül mücrimune ma lebisu
Ğayra saah kezalike kanu yü’fekun
56. ve kalellezıne utül ılme vel
Imane le kad lebistüm fı
Kitabillahi ila yevmil ba’si fe haza
Yevmül ba’si ve lakinneküm
Küntüm la ta’lemun
57. fe yevmeizil la yenfeullezıne zalemu
Ma’ziratühüm ve la hüm yüsta’tebun
58. ve le kad darabna lin nasi fı
Hazel kar’ani min külli mesel ve
Lein ci’tehüm bi ayatil
Leyekulennellezıne keferu in entüm
İlla mübtılun
59. kezalike yatbeullahü ala
Kulubillezıne la ya’lemun
60. fasbir inne va’dellahi hakkuv ve la
Yestehıffennekellezıne la yukınun
Meali
30-rum suresi
Bismillahirrahmanirrahim
1- elif, lâm, mim. 2- rumlar yenildi.
3- (arapların bulunduğu bölgeye)
En yakın bir yerde onlar, bu
Yenilgilerinin ardından mutlaka
Galib geleceklerdir.
4- (bu da) birkaç yıl içinde
(olacaktır). onların bu
Yenilgilerinden önce de sonra da
Emir allah’ındır ve o gün
Müminler, sevineceklerdir.
5- (bu da) allah’ın yardımıyla
(olacaktır). allah dilediğine
Yardım eder, galip kılar. o çok
Güçlüdür, çok merhamet
Edicidir.
6- allah’ın vaadi budur. allah,
Vaadinden caymaz. fakat insanların
Çoğu bilmezler.
7- onlar, sadece bu dünya
Hayatının dış yüzünü
Bilirler. ahiretten ise onlar hep
Gafildirler.
8- kendi içlerinde hiç
Düşünmediler mi ki, allah
Göklerde, yerde ve bu ikisi
Arasında bulunan her şeyi ancak
Hak ile ve belirlenmiş bir süre
İçin yaratmıştır? gerçekten
İnsanların çoğu, rablerine
Kavuşmayı inkâr etmektedirler.
9- onlar, yeryüzünde gezmediler mi
Ki, kendilerinden öncekilerin sonu
Nasıl olmuş baksınlar? onlar,
Kendilerinden daha güçlüydüler.
Toprağı sürmüşler ve onu,
Bunların imar ettiklerinden daha
Çok imar etmişlerdi. onlara da
Peygamberleri delillerle
Gelmişlerdi. demek allah onlara
Zulmetmiyordu. fakat onlar,
Kendilerine zulmediyorlardı.
10- sonra o kötülük edenlerin
Sonu çok kötü oldu. çünkü
Onlar, allah’ın âyetlerini yalan
Saydılar ve onlarla alay
Ediyorlardı.
11- allah yaratmayı ilkin yapar,
Sonra da çevirir, onu yeniden
Yapar. sonra hep döndürülüp o’na
Götürüleceksiniz.
12- kıyamet saatinin gelip çattığı
Gün suçlular, her ümidi keserler.
13- allah’a ortak koştuklarından,
Kendilerine şefaat edecekler de
Bulunmaz. onlar, o zaman allah’a
Koştukları ortakları inkâr
Ederler.
14- kıyamet saatinin gelip
Çattığı gün var ya, o gün
(inananlarla inanmayanlar)
Ayrılırlar.
15- şimdi iman edip salih ameller
Yapmış olanlara gelince, onlar bir
Bahçe içinde neşelenirler.
16- âyetlerimizi ve âhiret
Buluşmasını yalan sayıp da
Küfredenlere gelince, işte onlar o
Zaman azab içinde hazır
Bulundurulurlar.
17- o halde akşama girdiğiniz
Zaman da, sabaha girdiğiniz zaman
Da tesbih allah’ındır. (daima o,
Tesbih edilir).
18- göklerde ve yerde, ikindileyin
De, öğleye erdiğiniz zaman da
Hamd o’na mahsustur.
19- o, ölüden diri çıkarır,
Diriden ölü çıkarır ve toprağa
Ölümünden sonra hayat verir.
Sizler de işte öyle
Çıkarılacaksınız.
20- o’nun âyetlerinden (kudretinin
Delillerinden)dir ki, sizi bir
Topraktan yarattı. sonra da siz
Şimdi yeryüzünde dağılıp
Yayılan insanlar oluverdiniz.
21- yine o’nun âyetlerindendir ki,
Sizin için nefislerinizden
Kendilerine ısınırsınız diye
Eşler yaratmış, aranıza bir
Sevgi ve merhamet koymuştur.
Şüphesiz ki bunda düşünecek bir
Kavim için nice ibretler vardır.
22- yine göklerin ve yerin
Yaratılışı ile dillerinizin ve
Renklerinizin farklı oluşu da
O’nun âyetlerindendir. şüphesiz
Ki bunda bilenler için nice
İbretler vardır.
23- yine gecede ve gündüzde
Uyumanız ve lütfundan nasib
Aramanız da o’nun âyetlerindendir.
Şüphesiz ki bunda dinleyecek bir
Kavim için nice ibretler vardır.
24- yine o’nun âyetlerindendir ki,
Size hem korku ve hem de umut vermek
İçin şimşeği gösteriyor. ve
Gökten bir su indiriyor da onunla
Yeryüzüne ölümünden sonra hayat
Veriyor. şüphesiz ki bunda
Aklını kullanacak bir kavim için
Nice ibretler vardır.
25- yine göğün ve yerin, emriyle
Durması da o’nun âyetlerindendir.
Sonra sizi bir tek çağırışla
Çağırdığı zaman bir de
Bakarsınız ki (yerden diriltilip
Çıkarılıyorsunuz).
26- göklerde ve yerde kim varsa
Hepsi o’nundur. hepsi de o’na itaat
Etmektedirler.
27- hem yaratmayı ilkin yapan
O’dur. sonra onu çevirip yeniden
Yapacak olan da o’dur ki, bu o’na
Çok kolaydır. göklerde ve yerde
En yüksek şan ve şeref o’nundur.
O çok güçlüdür, hüküm ve
Hikmet sahibidir.
28- allah, size kendinizden bir
Misâl verdi: hiç size rızık
Olarak verdiğimiz şeylerde
Elleriniz altındaki kölelerinizden
Ortaklarınız bulunur da onlarla
Siz eşit olur, aranızda
Birbirinizi saydığınız gibi,
Onları da sayar mısınız? işte
Biz, düşünecek bir kavim için
Âyetleri böyle açıklıyoruz.
29- fakat zulmedenler, bilgisizce
Hevalarına uydular. artık
Allah’ın şaşırttığını kim
Yola getirebilir? onların
Yardımcıları da yoktur.
30- o halde yüzünü, allah’ı bir
Tanıyarak dine, allah’ın
İnsanları üzerine yaratmış
Olduğu fıtratına doğrult.
Allah’ın yaratışında
Değişiklik bulunmaz. dosdoğru din
Budur. fakat insanların çoğu
Bilmezler.
31- başkasından geçerek hep o’na
Gönül verin ve o’ndan sakının.
Namaza devam edin ve müşriklerden
Olmayın.
32- o müşriklerden (olmayın ki)
Onlar, dinlerini ayırıp öbek
Öbek olmuşlardır. her grup
Kendilerindekine güvenmektedir.
33- bununla beraber insanlara bir
Keder dokunduğu zaman her şeyden
Geçerek rablerine yalvarır, dua
Ederler; sonra tarafından bir
Rahmet tattırıverdiği zaman da
Bakarsın onlardan bir kısmı
Tutar, o rablerine ortak koşarlar.
34- bunu da kendilerine verdiğimiz
Nimetlere nankörlük etmek için
Yaparlar. haydi, geçinedurun
Bakalım, yakında bileceksiniz.
35- yoksa biz onlara bir delil
İndirmişiz de o’na ortak
Koşmalarını o mu söylüyor?
36- bir de biz insanlara bir rahmet
Tattırdığımız zaman ona
Güveniyorlar da; ellerinin önceden
Yaptığı şeyler sebebiyle
Başlarına bir fenalık gelirse,
Hemen her ümidi kesiveriyorlar.
37- onlar görmediler mi ki, allah
Dilediği kimseye rızkı serer ve
Daraltır. şüphesiz ki bunda iman
Edecek bir kavim için ibretler
Vardır.
38- o halde akrabaya da hakkını
Ver, yoksula da, yolcuya da… bu,
Allah’ın rızasını dileyenler
İçin daha hayırlıdır. kurtuluşa
Erecek olanlar da işte onlardır.
39- insanların malları içinde
Artsın diye verdiğiniz faiz, allah
Yanında artmaz. allah’ın
Rızasını dileyerek verdiğiniz
Zekâta gelince, işte onlar,
Malları kat kat artmış
Olanlardır.
40- allah, o’dur ki, sizi yarattı,
Sonra da size rızık verdi, sonra
Sizi öldürür, sonra sizi
Diriltir. hiç sizin ortak
Koştuklarınızdan, bunlardan
Birini yapacak olan var mı? allah,
Onların ortak koştuklarından
Münezzeh ve yücedir.
41- yaptıklarının bir kısmını
Tatsınlar diye insanların kendi
Ellerinin kazandığı şeyler
Yüzünden karada ve denizde fesat
Ortaya çıktı. umulur ki onlar
Hakka dönerler.
42- de ki, yeryüzünde bir gezin de
Bakın, bundan öncekilerin sonu
Nasıl olmuş onların pek çoğu
Müşrik idiler.
43- allah’tan geri çevrilmesine
Hiçbir çare olmayan bir gün
Gelmeden önce yüzünü dosdoğru,
Sabit dine çevir. o gün (gelince)
İnsanlar birbirlerinden
Ayrılırlar.
44- her kim inkâr ederse, inkârı
Kendi aleyhinedir. kim de salih amel
İşlerse, onlar kendileri için
Rahat bir yer hazırlamış olurlar.
45- çünkü o, iman edip salih amel
İşleyenlere lütfundan mükâfat
Verecektir. çünkü o, kâfirleri
Sevmez.
46- rüzgârları müjdeciler olarak
Göndermesi, size rahmetinden
Tattırması, emriyle gemilerin
Akıp gitmesi ve lütfundan rızık
İsteyip kazanmanız o’nun
Âyetlerindendir. hem gerek ki
Şükredesiniz.
47- andolsun ki biz, senden önce
Birçok peygamberleri kavimlerine
Gönderdik de, onlara apaçık
Delillerle vardılar. onun üzerine
Günah işleyenlerden intikam
Aldık. müminlere yardım ise,
Bizim nezdimizde bir hak oldu.
48- allah o’dur ki, rüzgârları
Gönderir de bir bulut savururlar.
Derken onu gökyüzünde nasıl
Dilerse öyle serer, parça parça
Da eder. derken yağmuru
Görürsün, aralarından çıkar.
Derken onu kullarından kimlere
Diliyorsa döküverdi mi derhal
Yüzleri güler.
49- hâlbuki onlar, daha önce
Üzerlerine yağmur indirilmeden
Evvel ümidi kesmişlerdi.
50- şimdi bak allah’ın rahmetinin
Eserlerine yeryüzünü
Ölümünden sonra nasıl
Diriltiyor? şüphe yok ki o,
Mutlaka ölüleri diriltir. o her
Şeye kâdirdir.
51- andolsun ki biz, bir rüzgâr
Göndersek de onu (rahmetin eseri
Olan ekini) sararmış görseler,
Mutlaka onun arkasından
Nankörlüğe başlarlar.
52- çünkü sen ölülere
İşittiremezsin. o daveti,
Arkalarını dönmüş giderlerken
Sağırlara da duyuramazsın.
53- körleri de sapıklıklarından
Hidayete getiremezsin. sen ancak
Âyetlerimizi iman edeceklere
Duyurursun da onlar müslüman olur,
Selâmeti bulurlar.
54- allah o’dur ki, sizi güçsüz
Olarak yaratır, sonra
Güçsüzlüğün arkasından kuvvet
Verir. sonra kuvvetin arkasından
Yine güçsüzlüğe ve
İhtiyarlığa getirir. o dilediğini
Yaratır. ve o, her şeyi bilir, her
Şeye gücü yeter.
55- kıyamet kopacağı gün
Günahkârlar dünyada bir saatten
Fazla durmadıklarına yemin
Ederler. onlar önceden de böyle
Haktan çevriliyorlardı.
56- kendilerine ilim ve iman
Verilenler de şöyle diyecekler:
‘andolsun ki, allah’ın kitabında
Takdir edilmiş olan tekrar dirilme
Gününe kadar kaldınız. işte
Bu, dirilme günüdür. fakat siz
Bunu bilmiyordunuz.
57- artık o gün zulmedenlere
Mazeretleri fayda vermeyecektir.
Onların dertlerinin çaresine de
Bakılmayacaktır.
58- andolsun ki, biz insanlar için
Bu kur’ân’da her türlü meselden
Örnekler getirdik. yemin ederim ki,
Sen onlara başka bir âyet de
Getirsen o kâfirler yine: ‘siz
Yalancılardan (uydurduğunuz sözü
Allah’a nispet edenlerden) başkası
Değilsiniz.” diyeceklerdir.
59- iste bilmeyenlerin kalblerini
Allah böyle mühürler.
60- şimdi sen sabret. çünkü
Allah’ın vaadi mutlaka haktır.
Sakın imanı sağlam olmayanlar
Seni hafifliğe sevk etmesinler.