Kategoriler
Abdulkadir Şeran

Esma Zikri

Abdulkadir Şeran Esma Zikri Şarkı Sözleri, Sözü ile Dinle

 

Abdulkadir Şeran – Esma Zikri

Er rahman allah er rahim allah el
Melik allah el kuddus allah es selam
Allah el mü’min allah

El müheymin allah el aziz allah el
Cebbar allah el mütekebbir allah el
Halık allah el bari allah

El musavvir allah el gaffar allah el
Kahhar allah el vehhab allah er
Rezzak allah el fettah allah el alim
Allah el kabıd allah el basıt
Allah el hafıd allah er rafi allah
El muızz allah el müzill allah es
Semi allah el basir allah el hakem
Allah el adl allah el latif allah el
Habir allah el halim allah el azim
Allah el ğafur allah eş şekur
Allah el-aliyy allah el kebir allah
El-hafîz allah el-mukît allah
El-hasîb allah

El-celîl allah el-kerîm allah
Er-rakîb allah el-mücîb allah
El-vâsi’ allah el-hakîm allah
El-vedûd allah

El-mecîd allah el-bâis allah
Eş-şehîd allah el-hakk allah
El-vekîl allah el-kaviyy allah
El-metîn allah

El-veliyy allah el-hamîd allah
El-muhsî allah el-mübdî allah
El-muîd allah el-muhyî allah
El-mümît allah el-hayy allah
El-kayyûm allah el-vâcid allah
El-mâcid allah el-vâhid allah
Es-samed allah

El-kâdir allah el-muktedir allah
El-mukaddim allah el-muahhir allah
El-evvel allah el-âhir allah

Ez-zâhir allah el-bâtın allah
El-vâli allah el-müteâlî allah
El-berr allah et-tevvâb allah
El-müntakim allah el-afüvv allah
Er-raûf allah mâlikü’l-mülk
Allah zü’l-celâli ve’l-ikrâm
Allah el-muksit allah

El-câmi’ allah el-ganiyy allah
El-muğni allah el-mâni’ allah
Ed-dârr allah en-nâfi’ allah
En-nûr allah

El-hâdi allah el-bedî’ allah
El-bâkî allah el-vâris allah
Er-reşîd allah es sabur allah