Kategoriler
Abdullah Al Matrood

Beyyine Suresi

Abdullah Al Matrood Beyyine Suresi Şarkı Sözleri, Sözü ile Dinle

 

Abdullah Al Matrood – Beyyine Suresi

Beyyine suresi
Bismillahirrahmanirrahim
1. lem yekünillezine keferu min
Ehlil kitabi velmüşrikine
Münfekkıyne hatta te’tiye
Hümülbeyyineh
2. rasulüm minallahi yetlu
Suhufem mütahherah
3. fiha kütübün kayyimeh
4. ve ma teferrekallezıne utül kitabe illa
Min ba’di ma caethümül beyyineh
5. ve ma ümiru illa
Liya’büdüllahe muhlisıyne lehüd
Din hunefae ve yükıymussalate ve
Yü’tüzzekane ve zalike
Diynülkayyimeh
6. innelleziyne keferu min
Ehlilkitabi velmüşrikiyne fiy nari
Cehenneme halidiyne fiyha ülaike
Hüm şerrülberiyyeh
7. innelleziyne amenu ve
‘amilussalihati ülaike hüm
Hayrülberiyyeh
8. cezaühüm ‘ınde rabbihim
Cennatü ‘adnin tecriy min
Tahtihel’enharü halidiyne fiyha
Ebeden radıyallahü ‘anhüm ve
Radu ‘anhü zalike limen haşiye
Rabbeh
Meali
98 – beyyine sûresi
Medine’de nâzil olmuş olup 8
Âyettir. adını ilk âyetinde
Geçen el-beyyine (açık ve kesin
Delil) kelimesinden almıştır. bu
Sûre-i celîle ehl-i kitabın hz.
Peygamber (a.s.)’ın risaleti
Karşısındaki tutumlarını,
Allahı tek ilah tanıyarak o’na
Halis ibadet etmenin gerekliliğini,
Müminlerle kâfirlerin âhiretteki
Durumlarını beyan eder.
Bismillâhirrahmânirrahîm.
1 – gerek ehl-i kitaptan, gerek
Müşriklerden olan kâfirler,
Kendilerine o açık ve kesin delil
Gelmedikçe, inkârlarından
Ayrılacak değillerdi.
2-3 – o kesin delil de: içinde
Hak, hikmet ve adaletin ifadesi olan
Yazılar ihtiva eden tertemiz
Sayfaları okuyan, ve allah
Tarafından gönderilen bir
Resûldür. [80,13-16; 3,105]
Âşikâr bir delil resulullah
(a.s.m)’dır. onun tertemiz hayatı,
Dinin en bariz delilidir. onun
Dürüst, güvenilir olup güzel
Ahlâkın bütün dallarında en
Mükemmel olması, ümmî olmasına
Rağmen ona kur’ân gibi bir kitap
Verilmesi, bedevî bir toplumda
Tarihin en büyük ınkılabını
Gerçekleştirmesi, getirdiği
İnanç esaslarının, ibadetlerin,
Hükümlerin ve ahlâkî
Prensiplerin hep makul olması, ona
Tâbi olarak manevîyat, ahlâk ve
Bilimlerde muazzam ilerleme yapan
Yüzbinlerce mükemmel insanın
Yetişmeleri gibi yüzlerce husus
Düşünülürse resulullahı
Tanıma vesîlelerinin ne kadar
Fazla olduğu anlaşılır.
4 – ehl-i kitap mensupları, o
Kesin delil gelinceye kadar bu
Konuda ihtilaf etmemişlerdi.
[2,213-253; 3,19; 5,44-50; 10,93;
42,13-15]
O gelince kimi inanmak, kimi
Reddetmek sûretiyle, onun hakkında
Ayrılığa düştüler. oysa ehl-i
Kitap daha önce böyle bir resulün
Geleceğini beklemekte ittifak
İçindeydiler.
5 – halbuki onlara, şirkten uzak
Olarak yalnız allah’a ibadet
Etmeleri, namazı hakkıyla ifâ
Etmeleri, zekâtı vermeleri
Emredilmişti. işte sağlam,
Dosdoğru din budur. [21,25; 16,36]
6 – gerek ehl-i kitaptan, gerek
Müşriklerden olan kâfirler, hem
De devamlı kalmak üzere cehennem
Ateşindedirler. onlar bütün
Yaratıkların en şerlisidirler.
7 – ama iman edip, makbul ve
Güzel işler yapanlar ise bütün
Yaratıkların en hayırlı
Olanlarıdır.
8 – bunların rab’leri nezdindeki
Ödülleri, içinden ırmaklar akan,
Hem de devamlı kalmak üzere
Girecekleri, adn cennetleridir.
Allah onlardan, onlar da
Allah’tan râzı olmuşlardır.
İşte bu rıza makamı da rabbine
Saygı duyanlarındır.