Kategoriler
Abdullah Al Matrood

Hakka Suresi

Abdullah Al Matrood Hakka Suresi Şarkı Sözleri, Sözü ile Dinle

 

Abdullah Al Matrood – Hakka Suresi

Hakka suresi
Bismillahirrahmanirrahim
1. elhakkatu.
2. melhakkatu.
3. ve ma edrake melhakkatu.
4. kezzebet semudu ve
‘adun bilkari’ati.
5. feemma semudu feuhliku bittağıyeti.
6. ve emma ‘adun feuhliku
Birıyhın sarsarin ‘atiyetin.
7. sahhareha ‘aleyhim seb’a
Leyalin ve semaniyete eyyamin
Husumen feterelkavme fiyha sar’a
Keennehum a’cazu nahlin haviyetin.
8. fehel tera hehum min bakıyetin.
9. ve cae fir’avnu ve men kablehu
Velmu’tefikatu bilhatıeti.
10. fe’asav resule rabbihim
Feehazehum ahzeten rabiyeten.
11. inna lemma tağalmau
Hamelnakum fiylcariyeti.
12. linec’aleha lekum tezkireten ve
Te’ıyeha uzunun va’ıyetun.
13. feiza nufiha fiysuri
Nefhatun vahıdetun.
14. ve humiletil’ardu velcibalu
Fedukketa dekketen vahıdeten.
15. feyevmeizin veka’atilvakı’atu.
16. venşakkatissema’u fehiye
Yevmeizin vahiyetun.
17. velmeleku ‘ala ercaiha ve
Yahmilu ‘arşe rabbike fevkahum
Yevmeizin semaniyetun.
18. yevmeizin tu’radune la
Tahfa minkum hafiyetun.
19. feemma men utiye kitabehu bi
Yemiynihi feyekulu haumu’krau kitabiyeh.
20. inniy zanentu enniy
Mulakın hısabiyeh.
21. fehuve fiy ‘ıyşetin radıyetin.
22. fiy cennetin ‘aliyetin.
23. kutufuha daniyetun.
24. kulu veşrebu heniyen bima
Esleftum fiyl’eyyamilhaliyeti.
25. ve emma men utiye kitabehu
Bişimalihi feyekulu ya leyteniy lem
Ute kitabiyeh.
26. ve lem edri ma hısabiyeh.
27. ya leyteha kanetilkadıyete.
28. ma ağna ‘anniy maliyeh.
29. heleke ‘anniy sultaniyeh.
30. huzuhu feğulluhu .
31. summel cehıyme salluhu.
32. summe fiy silsi letin zer’uha
Seb’une zira’an feslukuhu.
33. innehu kane la yu’minu
Billahil’a zıymi.
34. ve la yehuddu ‘ala
Ta’amil miskiyni.
35. feleyse lehulyevme hahuna hamiymun.
36. ve la ta’amun illa min ğısliynin.
37. la ye’kuluhu illelhatıune.
38. fela uksimu bima tubsırune.
39. ve ma la tubsırune.
40. innehu lekavlu resulin keriymin.
41. ve ma huve bikavli şa’ırin
Kaliylen ma tu’minune.
42. ve la bilkavli kahinin
Kaliylen ma tezekkerune.
43. tenziylun min rabbil’alemiyne.
44. velev tekavvele
‘aleyna ba’dal’ekaviyli.
45. leehazna minhu bilyemiyni.
46. summe lekata’na minhulvetiyne.
47. fema minkum min ehadin
‘anhu haciziyne.
48. ve innehu letezkiretun
Lilmuttekıyne.
49. ve inna lena’lemu enne
Minkum mukezzibiyne.
50. ve innehu lehasretun
‘alelkafiriyne.
51. ve innehu lehakkulyakıyni.
52. fesebbih bismi rabbikel’azıymi.
Meali
69 – hâkka sûresi
Mekke’de inmiş olup 52 âyettir.
Adını ilk âyetten almıştır.
Hakka: ‘kesin gerçek, vuku bulması
Muhakkak olan kıyamet” anlamına
Gelir. sûrenin birinci kısmında
Daha önce yaşamış ümmetlerden
Peygamberleri yalancı sayanların
Âkıbetleri, ikinci kısımda ise
Kur’ân’ın allah’ın sözü olup
Hz. peygamberin müşriklerin
İddialarından berî olduğu
İspatlanır.
Bismillâhirrahmânirrahîm.
1 – kesin gerçekleşecek olan,
2 – evet nedir o gerçekleşecek olan?
3 – gerçekleşecek kıyameti
Sen nereden bileceksin?
4 – işte semûd ve âd halkları
Da o kafalara çarpan kıyamet
Dehşetini yalan saymışlardı.
5-6 – bunlardan semûd halkı o
Korkunç zelzele ile yok edildi. âd
İse azgın bir kasırga ile imha
Edildi.
7 – allah o kasırgayı
Üzerlerine yedi gece, sekiz gün
Kesintisiz olarak salıverdi. öyle
Ki sen, o halkı içi boş hurma
Kütükleri gibi yerlere serilmiş
Görürdün.
8 – şimdi onlardan geri kalan
Bir şey görebilir misin?
9 – firavun da, ondan öncekiler
De, altüst edilip yerin dibine
Geçirilen lût halkına ait
Kasabaların ahalileri de hep o
Günaha (yani şirke) girdiler.
10 – rab’lerinin elçisine isyan
Ettiler, allah da onları şiddetle
Cezaya çarptırdı. [50,14;
26,105-123-141]
11-12 – unutmayın ki nûh
Zamanında, sular taştığı vakit,
Sizi (varlığınıza vesile olan
Atalarınızı) emniyetli gemide biz
Taşımıştık
Onu sizin için hem bir ibret
Vesilesi kılalım,
Hem de can kulağı ile dinleyip
Ders alanlar iyice bellesin diye
Böyle yapmıştık. [36,41-42;
43,12-14; 16,14; 35,12]
13-14 – artık sûra
Kuvvetle üflendiğinde,
Yer ve dağlar yerlerinden
Kaldırılıp bir tek darbe ile
Çarpılıp paramparça
Edildiğinde,
15 – işte o gün olan olur,
Kıyamet o gün kopar
16 – o gün gök yarılır,
Parçalanır, iyice kuvvetten düşer.
17 – melekler de göğün
Etrafında bulunurlar. o gün
Rabbinin arş’ını, sekiz melek
Taşır.
Bir hadis-i şerife göre
Kıyametten önce dört melek
Taşırken o gün sayıları, sekize
Çıkarılır. arş allah’ın
Hükümranlığının tecelli
Yeridir. arş’ı sekiz meleğin
Taşımasının hikmetini anlamak
Hayli zordur. bu âyet müteşabih
Âyetlerdendir.
18 – o gün bütün
Yaptıklarınızla allah’a arz
Olunursunuz; öyle ki sizden en ufak
Bir şey bile gizli kalmaz.
19 – hesap defteri sağ
Tarafından verilen neşelenir ve:
‘işte defterim buyurun
Okuyun, inceleyin ” [84,9]
20 – ‘zaten ben hesabımla
Karşılaşacağımı biliyordum ”
Der.
21 – o artık mutluluk veren
Bir yaşam içindedir.
22 – çok güzel ve pek kıymetli
Cennet bahçelerindedir.
23 – meyveleri hemen el ile
Koparılacak durumdadır.
24 – kendilerine şöyle denilir:
‘geçmiş günlerinizde
Yaptığınız güzel işlerden
Dolayı afiyetle, yiyin, için ”
25 – ama hesap defteri sol
Tarafından verilen kimse:
‘eyvah der, keşke verilmez
Olaydı bu defterim
26 – keşke hesabımı
Bilmez olaydım
27 – n’olurdu, ölüm her
Şeyi bitirmiş olaydı
28 – servetim, malım
Bana fayda etmedi
29 – bütün gücüm,
İktidarım yok oldu gitti ”
30 – allah cehennem bekçilerine
Emir verir: ‘tutun bağlayın onu,
Kelepçeleyin.”
31 – sonra da cehenneme fırlatın.
32 – sonra da onu, yetmiş arşın
Uzunluğundaki zincire vurun ”
33 – çünkü o, büyükler
Büyüğü allah’a inanmazdı.
34 – çünkü o, fakiri
Doyurmayı teşvik etmezdi.
35 – bugün artık burada
O’nun bir dostu olmaz.
36 – yiyecek olarak da cehennemliklerin
İrininden başka bir şey bulunmaz.
37 – onu, büyük şirk suçunu
İşleyenlerden başkası yemez.
38-39 – yok, yok gördüğünüz ve
Göremediğiniz âlemlere yemin olsun ki
40 – bu kur’ân, pek kerim
Bir resulün sözüdür.
41 – o, bir şairin sözü
Değildir, inanmanız ne de az sizin
42 – o bir kâhinin sözü de değil
Ne de az düşünüyorsunuz
43 – o, rabbülâlemin’den
İndirilen bir derstir.
44-46 – eğer o resul bizim
Adımıza birtakım sözler
Uydursaydı, onu elimizle yakalar,
Sonra da onun şah damarını
Keserdik.
Maksat, hz. peygamberin (a.s.m.)
Vahyi değiştirmesinin
İmkânsızlığını belirtmektir.
Bazıları bu âyeti yanlış
Anlayarak: ‘sahte peygamberlerin
Mutlaka, boğazlarının
Kesileceği, şayet kesilmezse
Onların peygamberliklerinin
Geçerli olacağı” mânasını
Çıkarmak istemişlerdir. halbuki
Bu âyet gerçek peygambere hitab
Etmektedir, yoksa yalancı
Peygamberler hakkında değildir.
47 – sizden kimse de
Buna mani olamazdı.
48 – şüphesiz o müttakiler için
Bir irşaddır. [41,44; 2,2]
49 – elbette sizden bazılarının
Peygamberi ‘yalancı”
Saydığını biliriz.
50-51 – şüphesiz o, kâfirler
İçin büyük bir pişmanlıktır ve
O, yakînin ta kendisidir.
[26,200-201; 34,54]
52 – o halde, ey şanlı
Peygamber haydi öyleyse sen de
Rabbinin yüce adını zikret.