Kategoriler
Abdullah Al Matrood

Haşr Suresi

Abdullah Al Matrood Haşr Suresi Şarkı Sözleri, Sözü ile Dinle

 

Abdullah Al Matrood – Haşr Suresi

Haşr suresi
Bismillahirrahmanirrahim
1. sebbeha lillahi ma fiyssemavati ve ma
Fiyl’arardı ve huvel’aziyzulhakiymu.
2. huvelleziy ahrecelleziyne keferu
Min ehlilkitabi min diyarihim
Lievvelil haşri ma zanantum en
Yahrucu ve zannu ennehum mani’atuhum
Husunuhum minallahi feetahumullahu
Min haysu lem yahtesibu ve kazefe
Fiy kulubihimurru’be yuhribune
Buyutehum bieydiyhim ve
Eydiylmu’miniyne fa’tebiru ya
Ulil’ebsari.
3. ve lev la en keteballahu
‘aleyhimulcelae le’azzebehum
Fiyddunya ve lehum fiyl’ahıreti
‘azabunnari.
4. zalike biennehum şakkullahe ve
Resulehu ve men yuşakkıllahe
Feinnallahe şediydul’ıkabi.
5. ma kata’tum min liynetin ev
Terektumuha kaimeten ‘ala usuliha
Febiiznillahi ve
Liyuhziyelfasikıyne.
6. ve ma efaalahu ‘ala resulihi
Minhum fema evceftum ‘aleyhi min
Haylin ve la rikabin ve lakinnallahe
Yusellitu rusulehu ‘ala men
Yeşa’u vallahu ‘ala kulli şey’in
Kadiyrun.
7. ma efaallahu ‘ala resulihi min
Ehlilkura felillahi ve lirresuli ve
Liziylkurba velyetama velmesakiyni
Vebnissebiyli key la yekune duleten
Beynel’ağniyai minkum ve ma
Atakumurresulu fehuzuhu ve ma
Nehakum ‘anhu fentehu vettekullahe
İnnallahe şediydul’ıkabi.
8. lelfukarailmuhaciriyn-elleziyne
Uhricu min diyarihim ve emvalihim
Yebteğune fadlen minallahi ve
Rıdvanen ve yensurunallahe ve
Resulehu ulaike humussadikune.
9. velleziyne tebevveuddare
Vel’iymane min kablihim yuhıbbune
Men hacere ileyhim ve la yecidune
Fiy sudurihim haceten mimma utu ve
Yu’sirune ‘ala enfusihim ve lev
Kane bihim hasasatun ve men yuka
Şuhha nefsihi feulaike
Humulmuflihune.
10. velleziyne cau min ba’dihim
Yekulune rabbenağfir lena ve
Liıhvaninelleziyne sebekuna
Bil’iymani ve la tec’al fiy kulubina
Ğullen lilleziyne amenu rabbena
İnneke raufun rahıymun.
11. elem tere ilelleziyne nafeku
Yekulune liıhvanihimulleziyne
Keferu min ehlilkitabi lein uhrictum
Lenahrucenne me’akum ve la nutıy’u
Fiykum ehaden ebeden ve in kutiltum
Lenensurennekum vallahu yeşhedu
İnnehum lekazibune.
12. lein uhricu la yahrucune me’ahum
Ve lein kutilu la yensurunehum ve
Lein nesaruhum leyuvellunel’edbare
Summe la yunsarune.
13. leentum eşeddu rehbeten fiy
Sudurihim minallahi zalike biennehum
Kavmun la yefkahune.
14. la yukatilunekum cemiy’an illa
İy kuran muhassenetin ev min verai
Cudurin be’suhum beynehum şediydun
Tahsebuhum cemiy’an ve kulubuhum
Şetta zalike biennehum kavmun la
Ya’kılune.
15. kemeselilleziyne min kablihim
Kariyben zaku vebule emrihim ve
Lehum ‘azabun eliymun.
16. kemeselişşeytani iz kale
Lil’insanikfur felemma kefere kale
İnniy beriy’un minke inniy
Ehafullahe rabbel’alemiyne.
17. fekane ‘akıbetehuma ennehuma
Fiynari halideyni fiyha ve zalike
Cezauzzalimiyne.
18. ya eyyuhelleziyne
Amenuttekullahe veltenzur nefsun ma
Kaddemet liğadin vettekullahe
İnnallahe habiyrun bima ta’melune.
19. ve la tekunu kelleziyne nesullahe
Feensahum enfusehum ulaike humulfasikune.
20. la yesteviy ashabunnari ve
Ashabulcenneti ashabulcenneti
Humulfaizune.
21. lev enzelna hazelkur’ane ‘ala
Cebelin lereeytehu haşi’an
Mutesaddi ‘an min haşyetillahi ve
Tilkel’emsalu nadribuha linnasi
Le’allehum yetefekkerune.
22. huvallahulleziy la ilahe illa
Huve ‘alimulğaybi veşşehadeti
Huverrahmanurrahıymu.
23. huvallahulleziy la ilahe illa
Huve elmelikulkuddususselamul
Mu’minul muheyminul ‘aziyzul
Cebbarul mutekebbiru subhanallahi
‘amma yuşrikune.
24. huvallahul halikul –
Bariy-ulmusavviru lehum’esma ulhusna
Yusebbihu lehu ma fiyssemavati
Vel’ardı. ve huvel’aziyzulhakiymu.
Meali
59 – haşr sûresi
Medine’de inmiştir. 24 âyettir.
Adını ikinci âyetinde geçen
Haşr kelimesinden almıştır. bu
Da ‘sevkiyat için bir yere
Toplama” demektir. hz. peygamber
(a.s.), medine şehir devletini
Müslümanlar, yahudiler ve
Müşriklerin anlaşmalarını
Sağlayarak kurmuştu. üç büyük
Yahudi kabilesinden olan beni
Nadîr, uhud savaşından sonra
Kureyş ile gizlice birleşip
Hıyanet etti. hz. peygamber savaş
Veya medine’yi terketme
Seçeneklerini teklif etti. terk
Etmeleri halinde her yıl dönüp
Hurma bahçelerinin ürünlerini
Toplayacaklardı. ikinci seçeneği
Kabul edip on gün süre istediler.
Bu arada başka bir hıyanete
Giriştiler. münafıkların başı
İbn übey onlara destek vaad edip
Savaşa teşvik etti. beni nadîr,
Müslümanlara karşı silaha
Sarıldı. hz. peygamber 21 gün
Süre ile onları kuşattı. fiilî
Bir savaş olmadı. hicri 4. yılda
Geçen bu kuşatma sonucunda teslim
Oldular. hz. peygamber, hak
Ettikleri ölüm cezası yerine,
Taşınabilir mallarını alarak
Medine’den ayrılmaları hükmünü
Verdi. çoğu altıyüz develik
Kervanla suriye’ye göçtüler. çok
Azı hayber ve hire’ye gitti.
Fey’, savaş olmaksızın ele geçen
Düşman malıdır. bu mallar,
Ganimetin aksine olarak, bütün
Müslümanlara, devlete aittir.
Böylece o mallar, imkân
Sahiplerine mahsus olmaktan kurtulup
Bütün müslümanlara ait olur,
Toplum tabakaları arasında denge
Sağlanır.
Evlerini kendi elleriyle
Yıkmaları: ‘ya müslümanlar
Yararlanmasın diye tahrip etmeleri
Veya göz göre göre kendilerinin
Hıyanetleri sonucunda bu cezaya
Müstahak olmaları mânasına”
Gelebilir.
Sûre bir kısım yahudilerin
Medine’den çıkarılmalarını,
Münafıkların yahudilerle gizlice
Komplo kurmalarını, müminlere
Nasihatlar ve allah’ın bazı güzel
Vasıflarını bildirir.
Bismillâhirrahmânirrahîm
1 – göklerde ne var yerde ne
Varsa allah’ı tesbih ve tenzih
Eder. o, azîzdir, hakîmdir
(üstün kudret, tam hüküm ve
Hikmet sahibidir).
2 – nitekim ehl-i kitaptan olan
Kâfirleri ilk defa o, yurtlarından
Bir çırpıda çıkardı. halbuki
Siz onların çıkacaklarını asla
Düşünemezdiniz. onlar da
Kalelerinin, kendilerine allah
Tarafından takdir edilen azabı
Önleyeceğini sanırlardı.
Ama allah hiç ummadıkları yerden
Onları bastırdı ve kalplerine
Korku saldı. öyle ki evlerini
Bizzat kendi elleriyle
Yıkıyorlardı. bir taraftan da
Müminlerin elleriyle
Yıktırıyorlardı. düşünün de
İbret alın ey akıl sahipleri
[16,26]
Fiilin kendilerine isnad edilmesi,
Bu yıkıma kendilerinin sebeb
Olmalarındandır.
3 – eğer allah onlar hakkında
Toplu sürgün cezası takdir
Etmeseydi, mutlaka onları dünyada
Cezalandırırdı. âhirette de
Onlara ateş azabı vardır.
4 – bunun sebebi onların,
Allah’ın ve resulünün
Karşısına çıkmaları oldu.
Kim allah’ı ve resulünü
Karşısına alırsa bilmelidir ki
Allah’ın cezası pek çetindir.
5 – o kâfirleri kızdırmak için
Her hangi bir hurma ağacı kesmiş
İseniz veya kökleri üzerinde
Bırakmışsanız bu, hep allah’ın
İzniyle
Ve o yoldan çıkmışları
Cezalandırmak için olmuştur.
Bazı ağaçların kesilmesi, beni
Nadîr’in kalesine karşı askerî
Operasyonların gereği idi. bu gibi
Özel durumlar dışında, hz.
Peygamberin ağaçların ve
Ürünlerin tahrip edilmesini
Kesinlikle yasakladığı bilinen
Bir hükümdür ki hemen bütün
Müfessirler buna işaret ederler.
6 – allah’ın, daha önce onlara
Ait olup peygamberine ganimet olarak
Nasib ettiği mallara gelince, siz
Onun için ne at, ne de deve
Koşturmadınız.
Fakat allah, resullerini dilediği
Kimselere, savaş külfeti ve
Zahmeti olmaksızın gâlip getirir.
Allah her şeye kadirdir.
Savaş olmayınca, ganimet mücahitlere
Dağıtılmaz, kamuya ait olur.
7 – savaş olmaksızın fethedilen
Ülkelerin halklarına ait mallardan
Allah’ın, peygamberine nasib
Ettiği ganimetler;
Allaha, resulüne, akrabalara
(peygamber’in yakın akrabalarına),
Yetimlere, fakirlere ve yolda
Kalmış gariplere aittir.
Ta ki o mallar, sizden yalnız
Zenginler arasında el değiştiren
Bir servet haline gelmesin.
Peygamber size ne verirse onu alınız, o
Sizi neden men ederse onu terk ediniz.
Allah’a karşı gelmekten sakınınız.
Muhakkak ki allah’ın
Cezası pek çetindir.
8 – allah’ın nasib ettiği
Bu ganimet malları
O hicret eden fakirlere aittir ki,
Onlar allah’ın lütfunu ve
Rızasını taleb etmek, allah’ın
Dinine ve resulüne destek vermek
İçin yurtlarından ve mallarından
Edildiler.
İşte imanlarında sadık ve
Samimi olanlar ancak onlardır.
9 – bunlardan önce medine’yi yurt
Edinip imana sarılanlar ise, kendi
Beldelerine hicret edenlere sevgi
Besler, onlara verilen ganimetlerden
Ötürü içlerinde bir kıskanma
Veya istek duymazlar.
Hatta kendileri ihtiyaç duysalar
Bile o kardeşlerine öncelik verir,
Onlara verilmesini tercih ederler.
Her kim nefsinin hırsından ve mala
Düşkünlüğünden kendini
Kurtarırsa, işte felah ve
Mutluluğa erenler onlar
Olacaklardır. [76,8; 2,177]
10 – onlardan sonra gelenler
(başta muhacirler olarak, kıyamete
Kadar gelecek müminler):
‘ey kerim rabbimiz, derler, bizi ve
Bizden önceki mümin
Kardeşlerimizi affeyle
İçimizde müminlere karşı
Hiçbir kin bırakma
Duamızı kabul buyur ya rabbenâ,
Çünkü sen raufsun, rahîmsin ”
(şefkat ve ihsanın son derece
Fazladır). [9,100]
11 – bakmaz mısın şu
Münafıklık yapanlara?
Onlar ehl-i kitaptan
Kâfir kardeşlerine:
‘vallahi, diyorlar, eğer siz buradan
Çıkarılacak olursanız,
Mutlaka biz de sizinle
Beraber çıkarız.
Sizin olduğunuz yerde asla
Kimseye itaat etmeyiz,
Eğer size savaş açan çıkarsa
Mutlaka size yardım ederiz.”
Ama allah şahittir ki onlar
Yalan söylemektedirler.
11-17. âyetler beni nadir
Yahudilerinin medineden
Çıkarılmaları sırasında
İndirilmiştir. onlara peygamberimiz
On günlük süre tanıyan
Ültimatom gönderdiğinde abdullah
B. übey ve diğer bazı
Münafıklar haber gönderip, kesin
Teminat vererek, kendilerine arka
Çıkacaklarını bildirdiler. bu
Kısım, nüzul bakımından,
Sûrenin başından 10. âyetine
Kadarki bölümünden öncedir.
12 – çünkü, o yahudiler
Yurtlarından çıkarılırsa, bu
Münafıklar onlarla beraber
Çıkmazlar
Ve eğer kendilerine savaş
Açılırsa onlara yardım etmezler.
Eğer yardım etseler bile
Arkalarını döner kaçarlar.
Sonra allah onları helâk eder de
Artık kurtarıl-mazlar.
13 – onların kalplerinde
Sizden duydukları korku,
Allah’tan korkmalarından daha ileridir.
Bu böyledir, çünkü onlar, gerçeği
Bilip anlamayan kimselerdir.
14 – onlar sizinle toplu durumda
Savaşmazlar, ancak sağlam kaleler içinden
Veya duvarların arkasından
Sizinle savaşmak isterler.
Kendi aralarındaki
Çatışmaları pek
Şiddetlidir.
Sen dışardan onları birlik
İçinde sanırsın. halbuki kalpleri
Darma dağınıktır.
Böyledir, çünkü onlar aklını
Kullanmayan, düşünmeyen bir güruhtur.
15 – bu yahudilerin hali,
Kendilerinden az önce, yaptıkları
İşlerin vebalini tatmış olan,
Âhirette de ayrıca gayet acı bir
Azap çekecek olan kimselerin
Durumuna benzer.
Bu âyet, sayıca az olan
Müslümanlar karşısında bedirde
Bozguna uğrayan kureyş ile benî
Kaynuka yahudilerine işaret
Etmektedir.
16 – yahudileri savaşa teşvik
Eden münafıkların durumu ise
Tıpkı şeytan’ın durumuna benzer
Ki o, insana: ‘dine inanma,
Reddet ” diye telkin eder.
O kendisine kulak verip kâfir
Olunca da şöyle der:
‘ben senden uzağım. çünkü ben
Âlemlerin rabbinden korkarım ”
17 – neticede ikisinin âkıbeti
De, ebedî kalmak üzere cehenneme
Girmek oldu.
İşte zalimlerin cezası budur.
18 – ey iman edenler allah’ın
Azabına mâruz kalmaktan korunun.
Herkes yarın âhireti için ne
Gönderdiğine dikkat etsin.
Allah’ın azabına dûçar
Olmaktan korunun.
Çünkü allah yaptığınız
Her şeyden haberdardır.
19 – sakın şunlar gibi olmayın ki
Onlar allah’ı unuttukları için,
Allah da kendi öz canlarını
Kendilerine unutturdu. fayda ve
Zararlarını dahi bilemiyorlar.
İşte yoldan çıkanlar
Bunlardır. [63,9]
Rabbini unutup terkeden kimse,
Aslında kendi öz varlığını
Terketmiş, kendi kendisine
Yabancılaşmış demektir. zira
İnsanın asıl kimliği rabbine
Mensub olması, o’nun kulu
Olmasıdır. o’nu bırakıp, başka
Lâyık olmayan şeylere kulluk
Eden, perişan olur, heder olur
Gider.
20 – cehennemliklerle
Cennetlikler elbet bir olmaz.
Felah ve başarıya erenler,
Cennetliklerdir. [45,21; 40,58]
21 – eğer biz bu kur’ân’ı bir
Dağın tepesine indirseydik onun,
Allah’a tazimi sebebiyle başını eğip
Parçalandığını görürdün.
İşte bunlar birtakım misallerdir
Ki düşünüp istifade etmeleri
İçin, biz onları insanlara
Anlatıyoruz. [13,31; 2,73]
22 – allah’tır gerçek ilah
O’ndan başka yoktur ilah.
Görünmeyen ve görünen her şeyi
Bilir.
O rahmandır, rahîmdir.
[10,58; 7,156; 6,54]
23 – allah’tır gerçek ilah,
O’ndan başka yoktur ilah.
O melik’tir, kuddûs’tür,
Selam’dır, mü’min’dir,
Müheymin’dir, aziz’dir,
Cebbar’dır, mütekebbir’dir.
Allah, müşriklerin iddialarından
Münezzeh ve yücedir. [62,1]
O meliktir: kâinatın
Gerçek hükümdarıdır.
Kuddûs’tur: bütün
Eksiklerden uzak ve yücedir.
Selam’dır: kusurlardan salim olup
Yaratıklarına esenlik verendir.
Mü’min’dir: güvenlik verendir.
Muheymin’dir: her şeyin
Üzerinde gözetip kollayandır.
Aziz’dir: üstün kudret
Sahibi, mutlak galiptir.
Cebbar’dır: yaratıklarının
Hallerini ve işlerini düzelten ve
İradesi ile onları istediği
Şekilde yönetendir.
Mütekebbir’dir: büyükler
Büyüğüdür. [85,9; 10,46; 13,33]
24 – allah o gerçek ilahtır ki
Halık’tır, bârî’dir,
Musavvir’dir. hâsılı, en güzel
İsimler ve vasıflar o’nundur.
Göklerde ne var, yerde ne varsa
Hepsi o’nu tesbih ve tenzih eder. o,
Azizdir, hakimdir. [17,44]
Bâri’dir: yaratıklarını
Düzgün ve âhenkli kılandır.
Musavvir’dir: bütün mahlûklarına
Özel sûretlerini verendir.
‘her kim sabahleyin üç kere euzu
Billahi’s-semîi’l-alîmi
Mine’ş-şeytani’r-racîm dedikten
Sonra haşr sûresinin sonundan üç
Ayeti okursa, allah teâla onun
Emrine yetmiş bin melek verir.
Onlar akşama kadar o kimse için
Dua ederler. ‘eğer o gün ölürse
Şehid olarak vefat etmiş olur.
Onları akşamleyin okuyan da aynı
Durumda sevap alır” (hadis-i
Şerif, tirmizi).