Kategoriler
Abdullah Al Matrood

İnsan Suresi

Abdullah Al Matrood İnsan Suresi Şarkı Sözleri, Sözü ile Dinle

 

Abdullah Al Matrood – İnsan Suresi

İnsan suresi
Bismillahirrahmanirrahim
1. hel eta alel’insani hıynüm mined
Dehri lem yekun şey’en mezkura.
2. inna halaknel’insane min
Nutfetin emşacin nebteliyhi
Fece’alnahu semiy’an basıyra.
3. inna hedeynahussebiyle imma
Şakirav ve imma kefura.
4. inna a’tedna lilkafiriyne
Selasile ve ağlalen ve se’ıyren.
5. innel’ebrare yeşrebune min
Ke’sin kane mizacuha kafura
6. aynen yeşrebu biha
‘ıbadullahi yufecciruneha
Tefciyra.
7. yufune binnezri ve yehafune yevmen
Kane şerruhu mustetıyren.
8. ve yut’ımunetta’ame ‘ala hubbihi
Miskiynen ve yetiymen ve esiyren.
9. innema nut’ımukum livechillahi la
Nuriydu minkum cezaen ve la şukuren.
10. inna nehafu min rabbina
Yevmen ‘abusen kamtariyren.
11. fevekahumullahu şerre zalikelyevmi
Ve lakkahum nadreten ve sururen.
12. ve cezahum bima saberu
Cenneten ve hariyren.
13. muttekiiyne fiyha ‘alel’eraiki la
Yerevne fiyha şemsen ve la zemheriyren.
14. ve daniyeten ‘aleyhim zılaluha
Ve zullilet kutufuha tezliylen.
15. ve yutafu ‘aleyhim bianiyetin min
Fıddatin ve ekvabin kanet kavariyle.
16. kavariyle min fıddatin
Kadderuha takdiyren.
17. ve yuskavne fiyha ke’sen
Kane mizacuha zencebiylen.
18. ‘aynen fiyha tusemma selsebiylen.
19. ve yetufu ‘aleyhim vildanun
Muhalledune iza reeytehum hasibtehum
Lu’luen mensuren.
20. ve iza reeyte semme reeyte
Ne’ıymen ve mulken kebiyren.
21. ‘aliyehum siyabu sundusin
Hudrun ve istebrakun ve hullu
Esavire min fıddatin ve sekahum
Rabbuhum şeraben tahuren.
22. inne haza kane lekum cezaen ve
Kane sa’yukum meşkuren.
23. inna nahnu nezzelna
‘aleykelkur’ane tenziylen.
24. fasbir lihukmi rabbike ve la
Tutı’ minhum asimen ev kefuren.
25. veskurisme rabbike
Bukreten ve asıylen.
26. ve minelleyli fescud lehu ve
Sebbıhhu leylen taviylen.
27. inne haulai yuhıbbunel’acilete ve
Yezerune veraehum yevmen sekıylen.
28. nahnu halaknahum ve şededna
Esrehum ve iza şi’na beddelna
Emsalehum tebdiylen.
29. inne hazihi tezkiretun femen
Şaettehaze ila rabbihi sebiylen.
30. ve ma teşaune illa en yeşaallahu
İnnallahe kane ‘aliymen hakiymen.
31. yudhılu men yeşau fiv
Rahmetihi vezzalimiyne e’adde lehum
‘azaben eliymen.
Meali
76 – insân sûresi
Mekke’de inmiş olup 31 âyettir.
Sûrenin ilk âyetinde insan
Kelimesi geçmekte olup, sûrenin
Temel konusu, insanın kemâle
Ermesi, faziletli insanın başlıca
Vasıfları ve âhirette göreceği
Mükâfatlardır.
Bismillâhirrahmânirrahîm.
1 – dehrin akışı içinde öyle
Zaman geçti ki, o dönemde,
İnsanın adı bile anılmazdı.
Dehr: ‘kâinatın başlangıcından
Son bulmasına kadar sürecek
Müddet, yani zamanın tamamı”
Demektir.
2 – biz insanı katışık bir
Meniden yarattık. onu denemek
İstiyoruz; bu sebeple de kendisini
İşiten ve gören bir varlık
Yaptık. [67,2; 18,7]
Katışık, yani spermin dişi
Yumurtayı döllemesiyle erkek ve
Dişi unsurların katıştığı
Hücreden. insan; imtihan, yani
Deneme gayesiyle dünyada
Bulunmaktadır. yoksa gayeleri bu
Dünyada tamamlanan ve sonunda yok
Olan hayvanlar ve bitkiler gibi bir
Varlık değildir. bazı rahiplerin
Sandığı gibi, dünya, nefse
İşkence yeri de değildir.
Tenasühe inananların
Düşündüğü gibi,
Yaptıklarının hemen
Karşılığını göreceği bir
Ceza yeri de değildir. dünya,
Materyalistlerin zannettikleri gibi
Eğlence yeri, marksçı ve
Darvincilerin sandıkları gibi bir
Savaş yeri de değildir.
Âyet idrâk sahibi olan insanın,
Bilgi edinmesinin başlıca
Yollarının, görme ve işitme
Olduğuna dikkat çekmektedir.
3 – ona yolu da gösterdik: artık
İster şükreder, ister nankör ve
Kâfir olur.
Yol gösterme: akıl ve fikir verme,
Ahlâk duygusu verme, kötülük
Yaptığında kendisini uyaran
Vicdan verme, allah’a iman etme
Duygusu verme, hayatını devam
Ettirecek vesile ve imkânları
Verme mânasınadır.
4 – biz kâfirlere zincirler,
Kelepçeler, alevli ateşler hazırladık.
5 – iyi insanlar ise, kâfur suyu
İle hazırlanmış içecek
Kâselerini yudumlarlar.
6 – bu, allah’ın has kullarının
İçip, istedikleri yere
Akıttıkları bir kaynaktır.
7 – bu kullar, dünya hayatında
İken sözlerinde durur, adadıkları
Şeyi yerine getirir ve felaketi
Bütün ufukları tutan kıyamet
Gününden endişe ederlerdi.
Adağı yerine getirme kişinin:
A-kendisine farz olan şeyleri yapması
B-söz verdiği şeyleri yapması
C-kendi üzerine vacip kıldığı şeyleri
Yapması mânalarına gelebilir.
8 – kendileri de ihtiyaç
Duydukları halde yiyeceklerini,
Sırf allah’ın rızasına ermek
İçin fakire, yetime ve esire ikram
Ederler.
Borçlu, köle, mahpus olanlar da
Esirler kapsamındadırlar.
9 – ve derler ki: ‘biz size sırf
Allah rızası için ikram ediyoruz,
Yoksa sizden karşılık
İstemediğimiz gibi bir teşekkür
Bile beklemiyoruz.”
10 – biz, yüzleri ekşiten asık
Suratlı o günde rabbimizin
Gazabından korkarız.”
11 – allah da onları o günün
Felaketinden korur, onların
Yüzlerine nûr, gönüllerine
Sürûr verir.
12 – sabretmelerine karşılık onlara
Cennetler, ipekler ihsan eder.
İman edip imanına göre
Yaşayanların bütün hayatları
Sabırdır: allah’a taat konusunda
Sabır, onun haram kıldığı
Şeyleri yapmamak için sabır ve
Onun çok hikmetlere binaen
Gönderdiği musîbetlere sabır…
Bu sabırlar, müminin bütün
Hayatını doldurur, onu pişirip
Olgunlaştırır, şahsiyetini
Güçlendirir ve onun hayatına
Anlam kazandırır.
13 – koltuklarında diledikleri
Gibi dinlenir, orada ne güneş
Sıcağı görürler, ne de
Dondurucu soğuklara uğrarlar.
14 – cennet ağaçlarının
Gölgeleri üzerlerine sarkar,
Meyveleri devşirmeleri pek kolay
Olur.
15-16 – etraflarında hizmet
Edenler gümüş kaplar, billur
Kâseler, gümüşî parlaklıkta
Billur kupalarla dolaşır, onlara
İkram ederler.
Cennetlikler içeceklerini kendi
İştahları ölçüsünce tayin ederler.
17 – onlara karışımında zencefil
Bulunan kadehler ikram edilir.
18 – bu içecekler, adı
Selsebil olan pınardandır.
19 – etraflarında ebedî cennet
Çocukları dolaşır durur ki,
Onları gördüğünde
Parlaklıklarından ötürü etrafa
Saçılan inciler sanırsın.
20 – hangi tarafa baksan hep
Nimet, servet, ihtişam, büyük bir
Saltanat görürsün.
21-22 – elbiseleri ince veya
Kalın yeşil renkli ipeklerden,
Atlaslardandır. gümüş bilezikler
Takınırlar.
Onların rabbi, kendilerine tertemiz bir
İçki ikram edip şöyle demiştir:
‘işte bütün bunlar sizin
Mükâfatınızdır. gayretleriniz makbul
Oldu.”
23 – ey resulüm kur’ân’ı sana
Parça parça biz indiriyoruz.
24 – o halde rabbinin hükmü
Gelinceye kadar sabret, sakın
Günaha ve küfre dadananlara itaat
Etme.
25-26 – sabah akşam rabbinin
Adını zikret gecenin bir
Kısmında da o’na secde et,
Geceleyin uzun bir süre de o’na
Tesbih ve ibadet et.
Kâfirlere karşı sabır ve sebat
İstenen yerlerin hemen
Yanıbaşında zikir ve ibadet emri
Yer alır. demek bu kuvvetin
Kaynağı, bu işleri
Gerçekleştirmektir.
Bu bölümde birinci cümle sabah,
Öğle ve ikindi namazlarına;
İkinci cümle akşam ve yatsı
Namazlarına, üçüncü cümle ise
Teheccüd namazına işaret
Etmektedir.
27 – şu insanlar bu peşin dünya
Hayatını arzulayıp, önlerinde
Kendilerini bekleyen o ağır günü
İhmal ediyorlar.
28 – onları yaratan ve
Organlarını birbirine bağlayan ve
Onlara bu sağlam bünyeyi veren
Biziz.
Dilediğimiz vakit elbette onların
Yerine başkalarını getirebiliriz.
29 – işte bu, bir öğüttür,
Bir uyarıdır. artık dileyen
Rabbine varan yolu tutar.
30 – ama allah dilemedikçe, siz
Dileyemezsiniz. çünkü her şeyi
Bilen, tam hüküm ve hikmet sahibi
Olan, allah’tır. her şeyi bildiği
Gibi, rahmet ve hidâyete lâyık
Olanları da pek iyi bilir.
Bir önceki âyet, dileyenin,
Kur’ân’ın rehberliğinde rabbine
Varan yolu tutacağını
Bildirirken, 30. âyet yüce
Allah’ın dilediği kimseleri
Rahmetiyle kucaklayacağını
Bildiriyor. demek ki samimi
Müminler, kendilerini bütün
Varlıklarıyla allah’ın iradesine
Teslim ederler. onların
Diledikleri, allah’ın meşîetine,
Yani dilemesine uygundur.
31 – böylece dilediğini
Rahmetine alır. zalimler için ise,
Gayet acı bir ceza
Hazırlamıştır