Kategoriler
Abdullah Al Matrood

Müddessir Suresi

Abdullah Al Matrood Müddessir Suresi Şarkı Sözleri, Sözü ile Dinle

 

Abdullah Al Matrood – Müddessir Suresi

Müddessir suresi
Bismillahirrahmanirrahim
1. ya eyyuhelmuddessiru.
2. kum feenzir.
3. ve rabbeke fekebbir.
4. ve siyabeke fetahhir.
5. verrucze fehcur.
6. ve la temnun testeksiru.
7. ve lirabbike fasbir.
8. feiza nukıre fiynnakuri.
9. fezalike yevmeizin yevmun ‘asiyrun.
10. ‘alelkafiriyne ğayru yesiyrin.
11. zernuy ve men halaktu ve hıyden.
12. ve ce’altu lehu malen memduden.
13. ve beniyne şuhuden.
14. ve mehhedtu lehu temhiyden.
15. summe yatme’u en eziyde.
16. kella innehu kane
Liayatina ‘aniyden.
17. seurhikuhu sa’uden.
18. innehu fekkere ve kaddere.
19. fekutile keyfe kaddere.
20. summe kutile keyfe kaddere.
21. summe nezare.
22. summe ‘abese ve besere.
23. summe edbere vestekbere.
24. fekale in haza illa sıhrun yu’seru.
25. in haza illa kavlulbeşeri.
26. seusliyhi sekare.
27. ve ma edrake ma sekaru.
28. la tubkıy ve la tezeru.
29. levvahatun lilbeşeri.
30. ‘aleyha tis’ate ‘aşere.
31. ve ma ce’alna ashabennari illa
Melaiketen ve ma ce’alna
‘ıddetehum illa fitneten
Lilleziyne keferu
Liyesteykınelleziyne utulkitabe ve
Yezdadelleziyne amenu iymanen ve la
Yertabelleziyne utulkitabe
Velmu’minune ve liyekulelleziyne fiy
Kulubihim meredun velkafirune maza
Eradallahu bihaza meselen kezalike
Yudillullahu men yeşa’u ve ma
Ya’lemu cunude rabbike illa huve ve
Ma hiye illa zikra lilbeşeri.
32. kella velkameri.
33. velleyli iz edbede.
34. vessubhı iza esfere.
35. inneha leıhdelkuberi.
36. neziyren lilbeşeri.
37. limen şae minkum en
Yetekaddeme ev yeteahhare.
38. kullu nefsin bima
Kesebet rehiynetun.
39. illa ashabelyemiyni.
40. fiy cennatin yetesaelune.
41. ‘anilmucrimiyne.
42. ma selekekum fiy sekare.
43. kalu lem neku minelmusalliyne.
44. ve lem neku nut’ı mulmiskiyne.
45. ve kunna nehudu me’alhaidıyne.
46. ve kunna nukezzibu biyevmiddiyni.
47. hatta etanelyekıynu.
48. fema tenfe’uhum
Şefa’atuşşafi’ıyne.
49. fema lehum
‘anittezkireti
Mu’ridıyne.
50. keennehum humurun mustenfiretun.
51. ferret min kasveretin.
52. bel yuriydu kullumriin minhum en
Yu’ta suhufen muneşşereten.
53. kella bella yehafunel’ahırete.
54. kella innehu tezkiretun.
55. femen şae zekerehu.
56. ve ma yezkurune illa en yeşaallahu
Huve ehluttakva ve ehlulmağfireti.
Meali
74 – müddessir sûresi
Mekke’de risaletin başlangıcında
İnen sûrelerden olup 56 âyettir.
Sûre adını ilk âyetinde geçen
Kelimeden almıştır. müddessir:
‘örtüsüne bürünmüş” demek
Olup bununla birinci derecede hz.
Peygamber (a.s.) kasdedilmektedir.
Bu sûre nübüvvet yolunun tebliğ
Ve irşad görevinden, hak dinin
Karşısına çıkan bazı
Kişilerin vasıflarından,
Bunların âhirette çekecekleri
Azaptan bahseder.
Bismillâhirrahmânirrahîm.
1-10 – ey örtüye
Bürünen inziva arzu eden
Ayağa kalk ve insanları uyar.
Rabbinin büyüklüğünü an.
Elbiseni tertemiz tut, maddî
Manevî kirlerden arın,
Pis ve murdar olan her şeyden kaçın
Verdiğini çok bularak minnet etme
Rabbinin yolunda sabret
Sûr’a üflendiği gün,
Doğrusu, o çok çetin bir gün
Kâfirlere hiç kolay olmayan bir gün
Müddessir kelimesi (aslı
Mütedessir) ayrıca ‘yalnızlık ve
İnziva arzu eden” mânasına
Gelir. allah teâla, nebîsine
‘artık inzivayı bırak, bütün
Dünyanın önüne öğretici ve
Uyarıcı olarak çık ”
‘çevrende gaflet içinde bulunan
İnsanları uyar. kendilerini
Yaratıp bunca nimetlerle donatan o
Yüce rabbin onları görüp
İşittiğini ve sonunda hesaba
Çekeceğini hatırlat”
Demektedir.
‘allah’ın büyüklüğünü anmak
‘allah’u ekber ” demek islâm’ın
Özetidir, başta gelen emridir ve
Bir zikirdir. risaletin
Başlangıcında öğretilen bu
Zikir, ezanda, namazlarda, hacda,
Kurbanda, hayatın her tarafında
Devam eder.
4. âyette beden temizliği ile ruh
Temizliği arasındaki sıkı
İlişki hatırlatılıyor. bu âyet,
‘cinsel zaaftan uzak dur, uçkuruna
Sahip ol” mânasına kinaî anlam
İle de tefsir edilmiştir. böylece
Müminlerin kalplerini, ruhlarını,
Bedenlerini, elbiselerini,
Irzlarını tertemiz yapmaları
Emredilmektedir. mânaları çok
Özlü olan ilk 7 âyeti iyi
Düşünen bir insan, risaletin
Başında bu buyrukların, verilmesi
Gereken en hikmetli, tam yerli
Yerinde emirler olduğunu anlar,
Risaletin önemli bir delilini
Bulur.
11-14 – mal ve ailesiz, tek olarak
Yarattığım, sonra çok çok mal,
Servet ve etrafında dolaşan
Oğullar verdiğim, her türlü
İmkânı önüne serdiğim, o
Adamın hakkından gelmeyi sen bana
Bırak
Bu âyetler, hz. peygamber (a.s.)
Aleyhinde ‘büyücü” diye
Propaganda yapan, kureyş’in
Liderlerinden velîd b. mugire ve
Benzerleri hakkında indirilmiştir.
Onun on oğlu vardı ki halid b.
Velîd (r.a) onlardan biridir.
15 – hâlâ da açgözlülükle
İmkânlarını daha da artırmama
Hevesleniyor.
16 – hiç heveslenmesin çünkü
O bizim âyetlerimize karşı
İnatçı kesildi.
17 – ben de onu sarp mı sarp bir
Yokuşa sardıracağım.
18 – o düşündü,
Ölçtü, biçti…
19 – kahrolası, nasıl
Da ölçtü biçti
20 – hay kahrolası nasıl,
Nasıl da ölçtü biçti
21 – sonra baktı…
22 – derken suratını astı,
Kaşlarını çattı…
23 – sonra da sırtını döndü,
Kibirinden kabardı, arkasına
Bakmadan çekip gitti
24 – ‘bu, büyücülerden nakledilen
Büyüden ibarettir.” dedi.
25 – bu, beşer sözünden
Başka bir şey değildir.”
Velîd aslında kur’ân’dan çok
Etkilenen, meşhur bir edib idi.
Kur’ân’ın, beşer üstü bir
Taraftan geldiğini de vicdanında
Hissediyordu. fakat toplumdaki
İtibarını kaybetmemek için,
Kur’ân hakkında ne diyeceğini
Şaşırmış, sonunda onun
Olağanüstü etkisini ‘büyü”
Diye nitelendirmişti.
26 – (‘beşer” desin bakalım)
‘ben de onu sekar’a atacağım.
27 – sekar nedir bilir
Misin? nereden bileceksin
28 – o, içine atılanı yer,
Bitirir. yine de bırakmaz, eski
Haline çevirip bu işi tekrar eder.
29 – sürekli olarak derileri kavurur.
30 – üzerinde on dokuz
Görevli vardır.
31 – biz cehennem görevlilerini
Sadece melaikelerden kıldık.
Onların sayısını da kâfirler
İçin imtihan ve sıkıntı sebebi
Yaptık ki ehl-i kitaptan olanlar
Peygambere imanda yakîn sahibi
Olsun, daha kesin inansın.
Mü’minlerin imanlarındaki
Yakinleri artsın. ehl-i kitap ve
Müminler tereddüde düşmesinler.
Kalplerinde hastalık olan
Münafıklar ile kâfirler de
Neticede: ‘allah, bu misal ile ne
Anlatmak istemiş olabilir?”
Desinler. böylece allah dilediğini
Şaşırtır, dilediğini doğru
Yola iletir. rabbinin ordularını
Kendinden başka kimse bilemez. bu,
Yani cehennem veya ondan bahseden
Âyetler beşere bir öğüt ve
Uyarıdan başka bir şey değildir.
[2,26]
Kâfirler, iyi zan içinde
Olmadıklarından, hemen itiraz
Edecek bir taraf arayıp ona
Takılır. mesela sayı doğru
Olmakla birlikte işin özü
Değildir. ama kâfir sayıya
Takılarak kendi kendisini
Tökezletir. yürüyüşüne devam
Edemez. kur’ân’da bildirilir ki bir
İmtihandan sonra mümin imanında
Sebat gösterir, din hususunda
Cayıp geri dönmezse, o zaman
İmanı kökleşir.
‘allah’ın orduları”: o’nun
Yarattığı mahlûklar, onlara
Verdiği kuvvetler, görevlerdir.
32 – hayır iş kâfirlerin
Dediği gibi değil. ay’a.
33 – ve dönüp giden geceye.
34 – ağardığı dem sabaha
Kasem edip şahit tutarım ki.
35 – o sekar belâların
En müthişidir.
36 – beşer için en
Büyük uyarıdır.
37 – ileri veya geri gitmek durumunda
Olanlar için en büyük uyarıdır.
38-39 – ashab-ı yeminden, hesap
Defterini sağ tarafından alan
Cennetlikler dışında herkes
Yaptığı işlerin rehini ve esîri
Olacaktır.
40-42 – onlar mutlaka cennetlerde
Mücrimlerin hallerini
Hatırlarını soracaklar: ‘neydi bu
Cehenneme sizi sürükleyen?”
43 – onlar şöyle cevap verecekler:
Biz namaz kılanlardan değildik.
44 – fakirleri doyurmaz, onların
İhtiyaçlarıyla ilgilenmezdik.
45 – batıl sözlere dalanlarla
Beraber biz de dalardık.
46 – bu hesap gününü
Yalan sayardık.
47 – ölüm bizi yakalayıncaya
Kadar hep böyle idik.”
48 – artık onlara
Şefaatçilerin şefaati fayda
Etmez.
49-51 – ne oluyor onlara ki bu
Öğütten, bu irşaddan arslandan
Ürküp kaçan yaban eşeği gibi
Kaçıyorlar?
52 – bu beyler, bu öğütle
Yetinmeyip üstelik her biri
Kendisine mahsus özel kitap, özel
Ferman isterler
53 – hayır onlar aslında
Âhiret endişesi taşımazlar.
54 – hayır gerçekten bu bir
Öğüttür, bir uyarıdır.
55 – dileyen onu okur,
Düşünür ve ders alır.
56 – ama allah dilemedikçe onlar
Ders alamazlar. saygı duyulup
Cezasından sakınmaya lâyık olan
Da, günahkârların günahlarını
Bağışlama şanına yaraşan da
Yalnız odur.
Hidâyete gelmek, kişinin kendi
Elinde değildir. iradesini
Hidâyet yönünde kullanmak
Sûretiyle cenabı hakkın ona
Hidâyeti nasib etmesi, onu kalbinde
Yaratması lâzımdır. bu, ince
Kader sırrıdır. eğer allah
Teâla, insanları kendi hallerine
Bıraksaydı, mukadderatlarını
Kendisi tayin etmeseydi, dünyanın
Nizamı altüst olurdu. en büyük
Zararı insanlar çekerdi.
‘bir kadir-i mutlak eylemişken tanzim,
Devran görünür her kula
Bin türlü sakîm,
Her kul verebilseydi meramınca nizam,
Her devrini eylerdi cahîm
İçre cahîm.”
(yahya kemal)
Bir insan ne kadar günahkâr olursa
Olsun bunlardan vazgeçerek
Allah’ın rahmetine sığınırsa,
Allah onu bağışlar. yoksa allah
Teâla, yapılanları unutmama, ille
De cezalandırma, kin tutma gibi
Şeylerden münezzehtir.