Kategoriler
Abdullah Al Matrood

Mülk Suresi

Abdullah Al Matrood Mülk Suresi Şarkı Sözleri, Sözü ile Dinle

 

Abdullah Al Matrood – Mülk Suresi

Mülk suresi
Bismillahirrahmanirrahim
1. tebarekelleziy biyedihilmulku ve huve
‘ala kulli şey’in kadiyrun.
2. elleziy halekalmevte velhayate
Liyebluvekum eyyukum ahsenu
‘amelen ve huvel’aziyzulğafuru.
3. elleziy haleka seb’a semavatin
Tıbakan ma tera fiy halkırrahmani
Min tefavutin ferci’ılbasare hel
Tera min futurin.
4. summerci’ılbasare kerreteyni yenkalib
İleykelbesaru hasien ve huve hasiyrun.
5. ve lekad zeyyennessemaeddunya
Bimesabiyha ve ce’alnaha rucumen
Lişşeyatıyni ve a’tedna lehum
‘azabesse’ıyri.
6. ve lilleziyne keferu birabbihim
‘azabu cehenneme ve bi’selmasıyru.
7. iza ulku fiyha semi’u leha
Şehiykan ve hiye tefuru.
8. tekadu temeyyezu minelğayzı
Kullema ulkıye fiyha fevcun
Seelehum hazenetuha elem yet’kum
Neziyrun.
9. kalu bela kad caena neziyrun
Fekezzebna ve kulna ma nezzelellahü
Min şey’in in entüm illa fiy
Dalalin kebiyrin.
10. ve kalu lev kunna nesme’u ev
Na’kılu ma kunna fiy ashabisse’ıyri.
11. fa’teref’u bizenbihim
Fesuhkan liashabisse’ıyri.
12. innelleziyne yahşevne rabbehum
Bilğaybi lehum mağfiretun ve ecrun
Kebiyrun.
13. ve esirru kavlekum evicheru bihi
İnnehu ‘aliymun bizatissuduri.
14. ela ya’lemu men haleka ve
Huvelletıyfulhabiyru.
15. huvelleziy ce’ale lekumul’arda
Zelulen femşu fiy menakibiha ve
Kulu min rizkıhi ve ileyhinnuşuru.
16. eemintum men fiyssemai en yahsife
Bikumul’arda feiza hiye temuru.
17. em emintum men fiyssemai en
Yursile ‘aleykum hasıben
Feseta’lemune keyfe neziyri.
18. ve lekad kezzebilleziyne min
Kablihim fekeyfe kane nekiyri.
19. evelem yerev ilettayri fevkahum
Saffatin ve yakbıdne ma
Yumsikuhunne illerrahmanu innehu
Bikulli şey’in basıyrun.
20. emmen hazelleziy huve cundun
Lekum yansurukum min dunirrahmani
İnilkafirune illa fiy ğururin.
21. emmen hazelleziy yerzukukum in
Emseke rizkahu bel leccu fiy
‘utuvvin ve nufurin.
22. efemen yemşiy mukibben ‘ala
Vechihi ehda emmen yemşiy seviyyen
‘ala sıratın mustekıymin.
23. kul huvelleziy enşeekum ve
Ce’ale lekumussem’a vel’ebsare
Vel’ef’idete kaliylen ma teşkurune.
24. kul huvelleziy zereekum
Fiyl’ardı ve ileyhi tuhşerune.
25. ve yekulune meta hazelva’du
İn kuntum sadikıyne.
26. kul innemel’ılmu ‘ındallahi ve
İnnema ene neziyrun mubiynun.
27. felemma reevhu zulfeten siy-et
Vucuhulleziyne keferu ve kıyle
Hazelleziy kuntum bihi tedde’une.
28. kul ereeytum in ehlekeniyallahu
Ve men me’ıye ev rahımena femen
Yuciyrulkafiriyne min ‘azabin
Eliymin.
29. kul huverrahmanu amenna bihi ve
‘aleyhi tevekkelna feseta’lemune
Men huve fiy dalalin mubiynin.
30. kul ereeytum in asbeha maukum ğavren
Femen ye’tiykum bimain me’ıyn.
Meali
67 – mülk sûresi
Mekke’de inmiştir. 30 âyettir.
Adını başlangıç kısmında
Geçen ve allah’ın kâinatı
Yaratıp yönetmesinde ortaya
Çıkan mülkünden, yani
Hakimiyetinden bahsetmesinden alır.
Allah’ın dünyayı bütün
İmkânları ile insanlara âmade
Kıldığını, insanlara gözler,
Kulaklar, gönüller verdiğini,
Daha nice hikmetli eserlerinin o’nun
Tek yaratıcı, tek mâbud olduğunu
Ortaya koyduğunu bildirip âhirette
O’na hesap verileceğine
İnanmayanların kendilerini mâruz
Bıraktıkları tehlike bildirilir.
Allah ve buyruklarını
Tanıyanların felaha ereceği
Bildirildikten sonra, ikinci
Kısımda kâfir ve nankörlerin
Kötü âkıbetleri anlatılır.
Bismillâhirrahmânirrahîm.
1 – hâkimiyet elinde bulunan o
Yüce allah mukaddestir, hayrı ve
Bereketi sınırsızdır ve o
Herşeye kadirdir.
2 – hanginizin daha güzel iş
Ortaya koyacağını denemek için,
Ölümü ve hayatı yaratan o’dur. o
Azîzdir, gafurdur (üstün kudret
Sahibidir, affı ve mağfireti
Boldur). [2,28; 18,7]
3-4 – yedi kat göğü birbiriyle
Tam uyum içinde yaratan o’dur.
Rahman’ın yaratmasında hiçbir
Nizamsızlık göremezsin. gözünü
Çevir de bak: her hangi bir kusur
Görebilir misin?
Sonra tekrar tekrar gözünü çevir
De bak, gözün bir kusur
Bulamadığından, eli boş ve
Bitkin geri döner.
5 – biz yere en yakın semayı
Lambalarla donattık. onları
Şeytanlara atılan mermiler
Yaptık. hem onlara alevli ateş
Hazırladık. [37,5-6]
En yakın sema: yıldız ve
Gezegenleri vasıtasız olarak
Görebildiğimiz gökyüzüdür.
Onun ötesi ancak araçlar
Vasıtasıyla görülebilir. daha
Ötesi cihazlar vasıtasıyla bile
Görülemez.
Cin şeytanları yüce gayb âlemini
Dinleyip, haber çalarak onları
Dünyadaki yoldaşları kâhin ve
Falcılara vermek isteyince onlar
Şihaplarla (alevlerle)
Kovalanırlar [37,8-10]. şihaplar
Meteorlarla ilgili olabilir. gayb
Âleminde cereyan eden hadiselere,
Görünen âlemde alamet koymak
Cenab-ı allah’ın âdetinde bulunan
Bir şeydir.
6 – rab’lerini inkâr edenlere de
Cehennem azabı var. gidilecek ne
Kötü yerdir orası
7 – onlar oraya atılınca,
Cehennemin müthiş homurtusunu,
Kaynaya kaynaya çıkardığı
Uğultuyu işitirler.
8 – cehennem öfkesinden nerdeyse
Çatlayacak haldedir. ne zaman oraya
Yeni bir kafile atılsa, oranın
Bekçileri: ‘sizi uyaran bir
Peygamber dâveti size ulaşmadı
Mı?” diye sorarlar. [17,15;
39,71]
9 – onlar şöyle cevap verirler:
‘evet, bizi uyaran oldu, ama biz onu
Yalancı saydık ve ‘rahman hiçbir
Vahy indirmedi, siz besbelli bir
Sapıklık içindesiniz” dedik.
10 – ve ilave edecekler: ‘şayet
Biz gerçeği işiten ve aklını
Çalıştıran kimseler olsaydık,
Elbette bu alevli ateşe girenlerden
Olmazdık ”
11 – böylece günahlarını
İtiraf ederler. bizden ırak olsun o
Cehennemlikler
12 – fakat rab’lerini
Görmedikleri halde, o’na karşı
Saygılı davrananlara mağfiret ve
Büyük bir mükâfat vardır.
13 – sözünüzü ister içinizde
Gizleyin, ister açığa vurun,
Hepsi birdir. zira allah
Gönüllerin künhünü dahi bilir.
14 – o yarattığı
Mahlûkunu hiç bilmez olur mu?
(ilmi herşeye nüfuz eden, herşeyden
Haberi olan) latîf ve habîr o’dur.
15 – yeryüzünü size hizmete hazır,
Uysal bir binek gibi kılan da o’dur.
Haydi, öyleyse siz de onun
Omuzları üstünde rahatça
Dolaşın. o’nun takdir ettiği
Rızıklardan yiyin, istifade edin.
Ama ölümden sonra dirilip o’nun
Huzuruna çıkacağınızı da
Bilin.
Yer uysal bir binek gibi insana
Hizmet ediyor. omuzlar atın en
Hassas azasıdır. binicisinin
Omuzuna basmasına pek razı olmaz.
Arzın, omuzları üzerinde
Yürünürse, bunun mânası, onda
İtaat etmeyen hiçbir tarafın
Kalmadığıdır.
Cenab-ı allah, barındırdığı
Milyonlarca tür mahlûkata göre
Küçücük olan bu dünyayı,
Onların sayılara sığmayan
Fertlerine hazırlanmış
Yüzbinlerce çeşit erzak ve
İhtiyaç maddeleri ile
Doldurmuştur. bu yerküreyi, bir
Gemi gibi uzay okyanusunda hızla
Hareket ettirip mevsimlere
Uğratarak, bahar ve yaz mevsimini,
Yüz binlerce yiyeceklerle doldurup,
Her kış erzakı tükenen
Canlıların, imdadına, erzak
Gemisi halinde göndermektedir.
16 – yüceler yücesi olan
Allah’ın sizi yerin dibine
Geçirmesinden emin mi oldunuz? o
Zaman bir de bakarsınız yer
Çalkalanıp duruyor.
Bu ifadeden, allah’ın yukarıda bir
Cihette ve bir yerde olduğu
Mânası çıkarılamaz. insan,
Mekanlara sığmayan rabbini,
Farkında olmadan hep yücelerde
Düşündüğünden böyle
Buyurulmuştur. nasıl ki duada
Eller yukarıya kaldırılır.
Vahiyler, kitaplar, melekler,
Emirler yukarıdan indirilir.
Hâşa, bunlar allah’ın yukarıda
Olduğunu anlatmak gayesini
Taşımazlar. bu müteşabih
Âyetler insana bir tasavvur
Verirler. bu gibi âyetler allah’ın
Mutlak yüceliğini ifade ederler.
Bunlar. ‘o’nun hiç benzeri
Yoktur” (42,11) ‘yüzünüzü
Nereye döndürürseniz allah
Oradadır” (2,115) gibi muhkem
Âyetlerin ışığında gerçek
Mânalarını bulurlar.
17 – yahut o’nun size taş
Yağdıran bir kasırga
Göndermesinden emin mi oldunuz?
Fakat bu tehdidimin ne demek
Olduğunu yakında öğrenirsiniz
18 – onlardan öncekiler de dini,
Peygamberleri yalan saydılar. ama
Benim red ve inkâr edişim,
İntikamım nasıl olurmuş,
Anladılar
19 – üstlerinde kuşların saf
Saf dizilip kanatlarını açıp
Yumarak dolaşmalarını hiç
Görmüyorlar mı? onları havada
Rahman’dan başka tutan yoktur. o
Elbette her şeyi görür.
20 – rahman’ın dışında size
Güyâ yardım edecek kimmiş?
Doğrusu kâfirler büyük bir
Aldanış içindedirler.
21 – peki, allah size ihsan
Ettiği nasibi alıkorsa, sizi
Başka rızıklandıracak kimmiş?
Doğrusu, onlar azgınlık ve nefret
İçinde diretmektedirler.
22 – düşünün bir: yüzükoyun
Kapanıp yerde sürünen mi
Varılacak yere daha kolayca
Ulaşır, yoksa dümdüz yolda
Düzgün şekilde yürüyen mi?
Burada âhireti inkâr edenler,
Psikolojik bir delil ile ikna
Edilirler: insan yaratılışı
Gereği tehlikeden kaçar. hatta
Onda bir, yirmide bir tehlike
İhtimali olsa bile o yoldan gitmek
İstemez. fayda ve menfaatini
Garantilemek ister. cenab-ı allah
Ona şunu hatırlatıyor: âhirete
İnanırsan, dümdüz yolda güven
İçinde elini kolunu sallaya sallaya
Yolda ilerlersin. ama âhireti
İnkâr edenin işi çok zordur;
Âdeta yüzüstü sürünerek yol
Almaya çalışan gibidir. hiç
İnsan böyle olmak ister mi? her an
Yakalanma tehlikesi ve endişesi ile
Firarî duruma düşmek ister mi?
23 – de ki: sizi yaratan ve size
Kulaklar, gözler ve gönüller
Veren o’dur. sizin şükrünüz ne
De az
24 – sizi yeryüzünde yaratıp
Zürriyet halinde yayan o’dur.
Ölümden sonra da diriltilip yine
O’nun huzurunda toplanacaksınız.
25 – ama onlar yalnızca şunu
Soruyorlar: ‘eğer iddianızda
Tutarlı iseniz, bu vaad yani
İnanmadığımız takdirde
Geleceğini bildirip tehdid ettiğin
Azap ne zaman?
26 – de ki: ‘bunu yalnız allah
Bilir. ben ise sadece açık ve
Kesin bir tarzda uyarırım.”
27 – onu yanıbaşlarında
Buldukları zaman inkâr edenlerin
Kederden yüzleri mosmor kesilir.
Kendilerine: ‘işte sizin isteyip
Durduğunuz şey ” denilir.
28 – de ki: ‘söyler misiniz bana:
Allah eğer beni ve beraberimdeki
Müminleri, ister helâk eder, ister
Merhamet eder, ne ederse eder, peki
Kâfirleri o acı azaptan kim
Kurtarır?”
29 – de ki: ‘sizi imana dâvet
Ettiğimiz ilah rahmandır. biz
O’na iman ettik. o’na dayandık.
Kimin kesin bir yanlışlık içinde
Olduğunu yakında öğrenirsiniz.
Bu âyet allah’ın varlığına dair
İlzamî bir delil ihtiva eder. bu
Öyle bir delildir ki inkârcıyı
Susturur, diyecek bir söz
Bırakmaz. ‘biz o’na inandık.
Farz-ı muhal, dediğimiz olmasa da
Hiçbir zararımız olmaz. ama siz,
Olan bir gerçeği inkâr
Ettiyseniz, onun ebediyyen
Cezasını çekeceksiniz.”
30 – de ki: ‘söyleyin bana:
Şayet suyunuz çekilir, yerin
Dibine giderse, o akan tatlı suyu,
Kim getirebilir size?”