Kategoriler
Abdullah Al Matrood

Müzzemmil Suresi

Abdullah Al Matrood Müzzemmil Suresi Şarkı Sözleri, Sözü ile Dinle

 

Abdullah Al Matrood – Müzzemmil Suresi

Müzzemmil suresi
Bismillahirrahmanirrahim
1. ya eyyuhelmuzzemmilu.
2. kumilleyle illa kaliylen.
3. nısfehu evinkus minhu kaliylen.
4. ev zid ‘aleyhi ve
Rettililkur’ane tertiylen.
5. inna senulkıy ‘aleyke
Kavlen sekıylen.
6. inne naşietelleyli hiye eşeddu
Vat’en ve akvemu kıylen.
7. inne leke fiynnehari
Sebhan taviylen.
8. vezkurisme rabbike ve
Tebettel ileyhi tebtiylen.
9. rabbulmeşrikı velmağribi la ilahe
İlla huve fettehızhu vekiylen.
10. vasbir ‘ala ma yekulune
Vehcurhum hecren cemiylen.
11. ve zerniy velmukezzibiyne
Uliynna’meti ve mehhilhum kaliylen.
12. inne ledeyna enkalen ve cahıymen.
13. ve ta’amen za ğussatin
Ve ‘azaben eliymen.
14. yevme tercuful’ardu velcibalu ve
Kanetilcibalu kesiyben mehiylen.
15. inna erselna ileykum resulen
Şahiden ‘aleykum kema erselna ila
Fir’avne resulen.
16. fe’asa fir’avnurresule
Feehaznahu ahzen vebiylen.
17. fekeyfe tettekune in kefertum
Yevmen yec’alulvildane şiyben.
18. essemau munfetırun bihi
Kane va’duhu mef’ulen.
19. inne hazihi tezkiretun femen
Şaettehaze ila rabbihi sebiylen.
20. inne rabbeke ya’lemu enneke
Tekumu edna min suluseyilleyli ve
Nısfehu ve sulusehu ve taifetun
Minelleziyne me’ake vallahu
Yukaddirulleyle vennehare ‘alime
En len tuhsuhu fetabe ‘aleykum
Fakreu ma teyessere minelkur’ani
‘alime en seyekunu minkum merda ve
Aharune yadribune fiyl’ardı
Yebteğune min fadlillahi ve aharune
Yukatilune fiy sebiylillahi fakreu
Ma teyessere minhu ve ekıymussalate
Ve atuzzekate ve akridullahe kardan
Hasenen ve ma tukaddimu lienfusikum
Min hayrin teciduhu ‘ındallahi
Huve hayren ve a’zame ecren
Vestağfirullahe innallahe ğafurun
Rahıymun.
Meali
73 – müzzemmil sûresi
Kur’ân-ı kerîm’in ilk inen
Sûrelerindendir. 20 âyettir.
Adını birinci âyetteki hitaptan
Almıştır. müzzemmil: ‘elbisesine
Bürünmüş” demek olup
Genellikle bununla hz. peygamber
(a.s.)’a hitap edildiği şeklinde
Tefsir edilir. bu sûrede hz.
Peygamberin ve ona tâbi olarak
Müminlerin gece ibadetleri ile
Feyizlenmeleri, tevhid, tevekkül,
Teslimiyet sırrı ve bu dini yalan
Sayanların feci akıbetleri
Bildirilir.
Bismillâhirrahmânirrahîm.
1 – ey örtüsüne bürünen resulüm
Hitaptaki bu vasıf, hz.
Peygamberdeki yoğun şuura ve derin
Ruhî aydınlanmaya işaret
Etmektedir. bundan şu
Anlaşılabilir: hz. peygamber
(a.s.) uyumaya hazırlanırken
Üstüne örtü çekince cenab-ı
Allah ona tatlı bir üslup ile:
‘artık rahat yatma zamanı geride
Kaldı. ağır bir yük yüklendin,
Sorumluluğun büyüktür” demek
İstemiştir. hz. peygamberin
Müzzemmil lakabı yoktu,
Anlaşılan o anda yaptığı iş
Gözönünde bulundurularak böyle
Nitelendirilmiştir.
2 – geceleyin kalk da, az bir
Kısmı hariç geceyi ibadetle
Geçir. [32,16; 17,79; 76,26]
Bu âyet, gecenin büyük bir
Kısmını ibadetle geçirmeyi
Emretmektedir. gelen 3. âyet,
Normal olarak gece müddetinin
Yarısını esas almak gerektiğini
İfade etmektedir.
3-4 – duruma göre gecenin
Yarısında veya bundan biraz daha
Azında veya fazlasında ibadet
Etmen de yeterlidir. kur’ân’ı
Tertîl ile düşünerek oku.
Maksat şudur: ‘kur’ân okurken
Hızlı değil, kelimelerin
Hakkını vererek, tane tane okuyun,
Ta ki allah kelamının mânası
İyice zihninize yerleşsin ve
Muhtevası size tesir etsin.”
Üzerinde tefekkür etmeden,
Kelimelerini telaffuz etmek, matlub
Olan kıraat değildir. efendimiz
(a.s.m.)’ın bu şekilde okuduğuna
Dair sünnet-i seniyyede çok
Örnekler vardır.
5 – biz sana pek ağır bir
Söz vahyedeceğiz.
6 – muhakkak ki geceleyin kalkıp
İbadet etmek daha tesirlidir ve
Kur’ân okuyuşu bakımından daha
Düzgün, daha sağlam bir tilavet
Sağlar.
Önceki âyetlerde emredilen uzun
İbadetler, bu ağır yüke tahammül
Gücünü geliştirmek içindir.
İlahî vahyi hz. peygamberin
Alması ağır olduğu gibi, o
Emaneti taşımak ve insanlığa
Tebliğ etmek, hele hele onun
Gereklerini yaşayarak temsil etmek,
Özümsemek, bu sebeple dünyevi
Sıkıntılara mâruz kalmak,
Ağır-ama sevap ve mükafâtta da
Ağır-bir yüktür.
Bu âyet, teheccüd vaktinde kalb
İle dil arasındaki uyumu
Sağlamanın daha kolay olduğuna
İşaret ediyor.
7 – hâlbuki gündüz seni meşgul
Edecek yığınla iş vardır.
8 – rabbinin yüce adını zikret,
Fanilere bel bağlamaktan kurtul ve
Bütün gönlünle yalnız o’na
Yönel.
9 – o doğunun da batının da
Rabbidir. o’ndan başka ilah
Yoktur. o halde sen de yalnız o’nun
Himayesine sığın, yalnız o’na
Güven.
10 – onların söylediklerine
Karşı sabret, onlardan güzel bir
Tavırla uzak dur.
11 – nimet ve devlet içinde
Yüzen, hak dini yalan sayanları,
Sen bana bırak ve onlara biraz
Mühlet ver.
12-13 – muhakkak ki bizim
Nezdimizde bukağılar, alevli
Ateşler, dikenli, boğazı
Tırmalayan yiyecekler ve gâyet
Acı azap var.
14 – gün gelir; yer, dağlar
Şiddetle sarsılır ve dağlar
Dağılan kum yığınları haline
Gelir.
15 – bakın (ey mekkeliler, ey
Bütün insanlar) biz vaktiyle
Firavun’a bir elçi gönderdiğimiz
Gibi size de hakkınızda şahitlik
Edecek bir elçi gönderdik.
16 – firavun o resule isyan etti. biz de
Onu şiddetle cezaya çarptırdık.
17 – kâfirliğinizde devam
Ederseniz, dehşetinden çocukları
Birden ak saçlı ihtiyarlara
Çevirecek o günden kendinizi
Nasıl koruyabilirsiniz?
18 – o günün dehşetinden gök
Bile çatlar. allah’ın vaadi
Mutlaka gerçekleşir.
19 – bu, bir öğüt ve
Uyarıdır. artık isteyen, rabbine
Varan yolu tutar. [76,29]
20 – senin rabbin, gecenin bazan
Üçte ikisine yakın bir
Kısmını, bazan yarısını, bazan
Üçte birini ibadetle
Geçirdiğini, senin yanında yer
Alan müminlerden bir cemaatın da
Böyle yaptığını elbette
Biliyor. gece ve gündüzü yaratıp
Sürelerini ölçen allah’tır. o
Sizin bu gece ibadetini
Gözetemeyeceğinizi bildiği için,
Lütuf ve merhametiyle size yeniden
Bakıp muaf tuttu.
Artık kur’ân’dan kolayınıza
Gelen miktarı okuyun. allah
Bilmektedir ki aranızda
Hastalananlar olacaktır. kimileri
Allah’ın lütfundan nasiplerini
Aramak için yol tepecek, dünyanın
Çeşitli yerlerinde
Dolaşacaklardır. bazıları allah
Yolunda muharebe için sefere
Çıkacaklardır. haydi artık
Kur’ân’dan, kolayınıza gelen
Miktarı okuyun.
Namazı hakkıyla ifa edin, zekâtı
Verin ve bir de allah’a güzel
Ödünç takdim edin. unutmayın ki
Kendi iyiliğiniz için âhirete
Hazırlık olarak her ne
Gönderirseniz mutlaka onu allah’ın
Nezdinde bulursunuz. hem daha
Üstün ve daha hayırlı,
Mükâfatı kat kat artmış olarak
Allah’tan mağfiret dileyin.
Muhakkak ki allah gafurdur,
Rahîmdir (affı, merhamet ve
İhsanı boldur). [2,245]
Bu âyet, sûrenin başındaki gece
Kıyamını tekrar ele alıp, daha
Önce farz olan gece namazını,
Hafifletip sünnet yani nafile
İbadete dönüştürmektedir.
Dolayısıyla bu âyetin, ilk
Hükmü neshettiği söylenir.
Nesheden bu 20. âyetin medinede mi,
Mekke’de mi nâzil olduğu konusunda
Farklı görüşler varsa da,
Kuvvetli ihtimale göre medinede
İnmiştir. savaşma izni ve zekât
Emri, bu ihtimalin
Karinelerindendir. bu âyetin hepsi
Değilse de en azından bir iki
Cümlesi medine’de inmiş
Olmalıdır. hicretten az önce
Mekke’de beş vakit namaz farz
Kılındıktan sonra, akşam ve
Yatsı namazları, gece ibadetinin
Bir parçası olarak kalmış ve
Teheccüd namazının vaciplik
Hükmü nâfileye çevrilmiştir.