Kategoriler
Abdullah Al Matrood

Naziat Suresi

Abdullah Al Matrood Naziat Suresi Şarkı Sözleri, Sözü ile Dinle

 

Abdullah Al Matrood – Naziat Suresi

Naziat suresi
Bismillahirrahmanirrahim
1. vennazi’ati ğarken.
2. vennaşitati neştan.
3. vessabihati sebhan.
4. fessabikati sebkan.
5. felmudebbirati emren.
6. yevme tercufurracifetu.
7. tetbe’uherradifetu.
8. kulubun yevmeizin vacifetun.
9. ebsaruha haşi’atun.
10. yekulune einna
Lemerdudune fiylhafireti.
11. eiza kunna ‘ızamen nehıreten.
12. kalu tilke izen kerretun hasiretun.
13. feinnema hiye zecretun vahıdetun.
14. feiza hum bissahireti.
15. hel etake hadiysu musa.
16. iz nadahu rabbuhu
Bilvadilmukaddesi tuven.
17. izheb ila fir’avne innehu tağa.
18. fekul hel leke ila en tezekka.
19. ve ehdiyeke ila rabbike fetahşa.
20. feerahul’ayetelkubra.
21. fekezzebe ve ‘asa.
22. summe edbere yes’a.
23. fehaşere fenada.
24. fekale ene rabbukumul’a’la.
25. feehazehullahu
Nekalel’ahıreti vel’ula.
26. inne fiy zalike
Le’ubreten limen yahşa.
27. eentum eşeddu halkan
Emissema’u benaha.
28. refe’a semkeha fesevvaha.
29. ve ağtaşe leyleha
Ve ahrece duhaha.
30. vel’arda ba’de zalike dehaha.
31. ahrece minha aeha ve mer’aha.
32. velcibale ersaha.
33. meta’an lekum ve lien’amikum.
34. feiza caetittammetulkubra.
35. yevme yetezekkerul’insanu ma se’a.
36. ve burrizetilcehıymu limen yera.
37. feemma men tağa.
38. ve aserelhayateddunya.
39. feinnelcahıyme hiyelme’va.
40. ve emma men hafe mekame rabbihi
Ve nehennefse ‘anilheva.
41. feinnelcennete hiyel me’va.
42. yes’eluneke
‘anissa’ati eyyane
Mursaha.
43. fiyme ente min zikraha.
44. ila rabbike muntehaha.
45. innema ente munziru men yahşaha.
46. keennehum yevme yerevneha lem
Yelbesu illa ‘aşiyyeten ev duhaha.
Meali
79 – nâziât sûresi
Mekke’de indirilmiş olup 46
Ayettir. âhiret hayatını inkâr
Edenleri uyarırken, inkârcı
Firavunu dünyadaki muazzam
Saltanatının kurtaramadığı
Hatırlatılır. daha sonra yüce
Allah’ın kâinattaki bir kısım
Önemli icraatı gözler önüne
Serilerek onun üstün kudretiyle
Ölüleri dirilteceği vurgulanır.
Bismillâhirrahmânirrahîm.
1 – bütün kuvvetleriyle koşanlar,
2 – neşe ve şevkle yürüyenler,
3 – yüzüp yüzüp gidenler,
4 – yarışıp geçenler
5 – işleri düzenleyip yönetenler,
Hakkı için ki: kıyamet gerçektir, hepiniz
Ölümden sonra diriltileceksiniz.
İlk iki ayette geçen nez’i, gark,
Neşt kelimeleri, farklı mânaları
Gösteren ‘müşterek lafızlar”
Dandır. çeşitli mânalar muhtemel
Olduğundan, mealde bir tek mâna
İle tercüme etme imkânı yoktur.
Bu sebeple, imkân ölçüsünde
Tefsir sûretiyle anlamaya
Çalışmak gerekir. tefsirler bu
İhtimalleri nakletmiş, yenilerini
Eklemişlerdir. özet olarak şöyle
Denilebilir:
1.ilk beş ayetteki gruplar,
Meleklerdir. meleklere de çeşitli
İşler yönünden uygulanabilir. en
Meşhuru, can alma işidir. naziat
(kâfirlerin ruhlarını şiddetle
Söküp alan), naşitat (yumuşak
Şekilde can alan), sabihat (can
Alırken nefislerde dalgıç gibi
Yüzen), sabikat (müminlerin
Ruhlarını cennete, kâfirlerinkini
Cehenneme götürmek için
Yarışan), müdebbirat (allah’ın
Görevlendirdiği işlerde, işleri
Yöneten melekler olabilir). 2.bu
Beş kısım insanların
Nefisleridir. burada da iki yorum
Vardır. a.bedenlerinden ayrılan
Erdemli ruhların, ruhlar âlemine
Dönüşlerindeki çeşitli
Durumlarını, tasvir etmektedir.
B.dünya hayatında, nefsini
Arındırma yoluna giren ruhların
Nefis mücadelesi yaparak içlerini
Dışlarını temizleme, şehevî
Arzularından sıyrılma,
Olgunluklara yükselme, sonra
Kusurlu nefisleri terbiye etme
İşiyle meşgul olmalarını
Bildirir. 3.cihada katılan gaziler
Veya onların atlarının çeşitli
İşleri olabilir. 4.gökteki
Yıldızların çeşitli hareketleri
Olabilir.
6 – işte o kıyamet günü,
Yeri şiddetle sarsan üfleme
7 – ardından da onu
İzleyen ikinci üfleme
8 – o gün kalpler güp güp atacak
9 – gözler yere eğilecek
10-12 – inkârcılar alay ederek
Şöyle diyecek: ‘çürümüş kemik
Haline geldikten sonra mı biz eski
Durumumuza getirilecek mişiz o
Takdirde bu, bizim için ziyanlı
Bir dönüş olur ”
13-14 – fakat olay zor değil, bir
Tek emirden ibarettir. bir anda
Mahşerde toplanıverirler. [17,52;
54,50; 16,77]
15 – mûsa’nın hadisesinden
Haberin olmuştu değil mi?
16 – hani rabbi ona kutlu tuvâ
Vâdisinde şöyle seslenmişti:
Tuva: ya bir vâdinin özel ismi
Veya: ‘gecenin ilerleyen vakti”
Manâsınadır.
17-18 – ‘firavuna git,
Zira o iyice azdı
Ona de ki: kendini
Arındırmaya gönlün var
Mı?
19 – ‘ister misin seni rabbine
Kavuşturan yola vurayım.
Böylece sen de o’na saygı duyasın?”
[7,104-105; 26,16-17; 26,23-28]
Hz. mûsa (a.s.) yalnız
İsrailoğullarını kurtarmak için
Değil, firavunu ve onun ülkesinde
Yaşayanları uyarmak için elçi
Gönderilmişti. fakat bunlar onu
Dinlemedikleri takdirde, kavmini
Mısırdan çıkarmak görevi
Vardı.
20 – ona en büyük
Mûcizeyi gösterdi.
21 – fakat o buna ‘yalan”
Dedi ve isyan etti.
22 – sonra sırtını dönüp mûsâ’ya
Karşı bir çalışma içine girdi.
23-24 – adamlarını topladı ve
Onlara: ‘sizin en yüce rabbiniz
Benim ” dedi. [26,29; 7,127]
25 – allah da onu dünyada da,
Âhirette de azaba çarptırdı.
26 – bu da rabbini sayacak
Kimselere bir ibret oldu.
27 – siz ey haşri inkâr edenler:
Düşünün, sizi yeniden yaratmak
Mı zor, yoksa gök âlemini mi?
İşte bakın: allah onu nasıl da
Sağlam bina etti. [40,57; 36,81]
28 – allah onu direksiz yükseltti ve
Kusursuz işleyen bir sisteme bağladı.
29 – gecesini karanlık, gündüzünü
Parlak şekilde açığa çıkardı.
30 – sonra da yeri döşeyip
Yerleşmeye hazırladı.
31 – oradan sularını,
Otlaklarını çıkardı.
32 – dağlarını oturttu.
33 – bütün bunları sizin ve
Hayvanlarınızın yaşamı için yaptı.
34 – fakat her şeyi bastıran o
Felaket geldiği zaman.
35 – insan neyin peşinde koştuğunu
Anlar ama artık iş işten geçer
36 – cehennem her görene,
Apaçık görünür.
37 – artık kim azdıysa,
38 – âhireti unutup dünya
Zevkini tercih ettiyse,
39 – onun varacağı yer,
Olsa olsa cehennemdir
40 – ama kim rabbinin
Divanında durmaktan korkarsa,
Ve nefsini heva ve hevese
Uymaktan dizginlerse,
41 – onun varacağı yer de
Olsa olsa cennettir
42 – sana kıyamet saatini sorarlar:
‘demir atması ne zaman?” diye.
43 – sen nerede, onun vaktini
Bildirmek nerede? [7,187]
44 – onun sonu rabbine varır,
Kesin bilgisi ona aittir.
45 – sana düşen sadece:
Ondan korkanı uyarmaktır.
46 – onu gördükleri gün
Öyle gelir ki onlara:
Yalnız bir akşam veya bir sabah
Faslı durdular dünyada.
Bu ayetin anlamı: ‘peygamber sadece
Kıyametten korkanı uyarsın”
Demek değildir. maksat şudur:
‘senin tebliğine kulak verip ondan
Yararlanacak olanlar kıyametten
Korkanlardır.”