Kategoriler
Abdullah Al Matrood

Talak Suresi

Abdullah Al Matrood Talak Suresi Şarkı Sözleri, Sözü ile Dinle

 

Abdullah Al Matrood – Talak Suresi

Talak suresi
Bismillahirrahmanirrahim
1. ya eyyuhennebiyyu iza
Tallaktumunnisae fetallikuhunne
Li’ıddetihinne ve ahsıl’ıddete
Vettekullahe rabbekum la
Tuhricuhunne min buyutihinne ve la
Yahrucne illa en ye’tiyne
Bifahışetin mubeyyinetin ve tilke
Hududullahi ve men yete’adde
Hududallahi fekad zaleme nefsehu la
Tedriy le’allellahe yuhdisu ba’de
Zalike emren.
2. feiza belağne ecelehunne
Feemsikuhunne bima’rufin ev
Farikuhunne bima’rufin ve eşhidu
Zevey ‘adlin minkum ve
Ekıymuşşehadete lillahi zalikum
Yu’azu bihi men kane yu’minu billahi
Velyevmil’ahıri ve men
Yettekıllahe yec’al lehu mahrecen.
3. ve yerzukhu min haysu la
Yahtesibu ve men yetevekkel
‘alellahi fehuve hasbuhu innallahe
Baliğu emrihi kad ce’alallahu
Likulli şey’in kadren.
4. vellaiy yeisne minelmehıydı min
Nisaikum inirtebtum fe’ıddetuhunne
Selasetu işhurin vellaiy lem
Yehıdne ve ulatul’ahmali eceluhunne
En yeda’ne hamlehunne ve men
Yettekıllhe yec’al lehu min emrihi
Yusren.
5. zalike emrullahi enzelehu ileykum
Ve men yettekıllahe yukeffir
‘anhu seyyiatihi ve yu’zum lehu
Ecren.
6. eskinuhunne min haysu sekentum
Min vucdikum ve la tudarruhunne
Litudayyiku ‘aleyhinne ve in kunne
Ulati hamlin feenfiku ‘aleyhinne
Hatta yeda’ne hamlehunne fein
Erda’ne lekum featuhunne ucurehunne
Ve’temiru beynekum bima’rufin ve in
Te’asertum feseturdı’u lehu uhra.
7. liyunfık zu se’a tin min
Se’atihi ve men kudire ‘aleyhi
Rizkuhu felyunfık mimma atahıllahu
La yukellifullahu nefsen illa ma
Ataha seyec’alullahu ba’de ‘usrin
Yusren.
8. ve keeyyin min karyetin ‘atet
‘an emri rabbiha ve rusulihi
Fehasebnaha hısaben şediyden ve
‘azzebnaha ‘azaben nukren.
9. fezakat vebale emriha ve kane
‘akıbetu emriha husren.
10. e’addallahu lehum ‘azaben
Şediyden fettekullahe ya
Ulil’elbabi ellizyne amenu kad
Enzelallahu ileykum zikren.
11. resulen yetlu ‘aleykum
Ayatillahi mubeyyinatin
Liyuhricelleziyne amenu ve
‘amilussalihati minezzulumati
İlennuri ve men yu’min billahi ve
Ya’mel salihan yudhılhu cennatin
Tecriy min tahtihel’enharu halidiyne
Fiyha ebeden kad ahsenallahu lehu
Rizkan.
12. allahulleziy haleka seb’a
Semavatin ve minel’ardı mislehunne
Yetenezzelul’emru beynehunne
Lita’lemu ennallahe ala kulli
Şey’in kadirun ve ennalahe kad
Ehata bikulli şey’in ‘ılmen.
Meali
65 – talâk sûresi
Medine’de inmiş olup 12 âyettir.
Adını, sûrenin ilk bölümüne
Konu teşkil eden talak (boşama)
Hükmünden almıştır. esas
İtibariyle bakara sûresinde
Bildirilen aile hukukunun bazı
Konularına burada tamamlayıcı
Hüküm getirilmektedir. boşanma,
İddet, nafaka, süknâ, çocuğa
Nezaret gibi konulara yer
Verilmektedir.
Bismillâhirrahmânirrahîm.
1 – ey peygamber eşlerinizi
Boşayacağınız vakit onların
İddetlerini dikkate alarak boşayın
Ve iddeti dikkatle sayın. rabbiniz
Olan allah’a karşı gelmekten,
Özellikle eşlerinizin hukukuna
Zarar vermekten sakının. onlar
Zina gibi açık bir hayasızlık
İrtikâb etmedikçe siz onları
Evlerinizden çıkarmayın.
Kendileri de çıkıp gitmesinler.
İşte allah’ın hudutları kim
Allah’ın hudutlarını çiğnerse
Hakikaten kendine zulmetmiş olur.
Nerden bileceksin, bakarsın allah
Bundan sonra yeni bir durum meydana
Getirir. [2,228-233; 4,19]
Yüce allah öbür peygamberlere
(a.s.) hep özel isimleriyle ‘ya
İbrâhim ” ‘ya mûsâ ” diyerek
Hitap ederken hz. peygambere her
Seferinde, nübüvvet yani
Peygamberlik ulvî makamını anarak
Hitap buyurmuştur. böylece allah
Onun yüce mevkiine dikkat
Çekmektedir. ilk hitap hz.
Peygamber (a.s.)’a ise de âyetin
Devamının cemi sıgasıyla ümmete
Olduğu aşikârdır. şartlar
Gerektirdiğinde boşama
Sorumluluğunu üstüne alacak koca,
Mübahlar içinde en çok istenmeyen
Bu işlemi yapacaksa âyet ona
Meşrû olan şekli bildiriyor.
Şöyle ki: evvela bunu yeterli bir
Düşünce sürecinden sonra
Kararlaştırmalı ve muayyen bir
Zamanı beklemelidir. o da
Karısının ay halini
Tamamladığı zaman, temizlik
Halinin başlangıcını
Kollamaktır. temizlenme başlayıp
Hiç temas kurmadıkları bir
Dönemde bir talakla boşar.
Böylece bir süreden beri
Hanımıyla yatmayan koca, bir de
Boşayınca kısa bir müddet sonra
Karısını özleyebilir. iddet
Bitmeden kocasının, rücu hakkı
Vardır. evlilik böylece devam
Ettirilebilir. eğer böyle olmazsa,
Boşanan kadının bir başka kocaya
Varabilmesi için üç ay hali
Görmesi gerekir. bu, yaklaşık
Üç ay kadar bir süredir. bu süre
Dolmadan koca karısını, evden
Çıkaramaz, kadın kendisi de
Çıkmaz. âyetin sonu, bu
Boşanmadan sonra, allah teâlanın
Yeni bir durum ortaya
Çıkarabileceğini bildiriyor: o da
Pişmanlığın belirmesi, akl-ı
Selimin hakim olması, yuva
Yıkmanın acı sonuçlarının
Hatırlanarak nefret yerine sevginin
Gelmesi neticesinde evliliğin daha
Sağlamlaşmış bir şekilde
Yeniden kurulmasıdır.
2-3 – bekleme sürelerinin (üç
Âdet süresinin) sonuna
Yaklaştıkları zaman, onları ya
Güzelce evinizde alıkoyun,
Evliliği devam ettirin, yahut
Güzellikle ayrılın ve bu
Boşanmaya sizden iki âdil kimseyi
Şahit tutun ve şahitliği de allah
İçin dürüst yapın. işte sizden
Allah’a ve âhirete iman edenlere
Verilen talimat, yapılan tavsiye
Budur. kim allah’a karşı gelmekten
Sakınırsa, allah ona sıkıntıdan
Çıkış kapıları açar. onu hiç
Ummadığı yerlerden
Rızıklandırır. allah’a dayanıp
Güvenene allah kâfidir. allah
Buyruğunu elbette yerine getirir.
Gerçekten allah herşey için bir
Ölçü, her iş için bir vâde
Belirlemiştir. [2,240; 33,49]
İbn abbas (r.a)’ya göre bu âyette
Hem boşarken, hem de bir talaktan
Sonra evliliği devam ettirmek
Üzere rücû ederken şahit tutmak
Emredilmektedir. bir şahıs:
‘eşimi boşarken de, ona dönerken
De şahit tutmadım” deyince onu
İşiten sahabî imran b. husayn
(r.a.): ‘sen hanımını boşarken
De, ona dönerken de sünnete
Aykırı davrandın” demiştir.
Dört mezhep imamları boşama ve
Rücû etmenin geçerliliği için
Şahit tutmanın şart
Olmadığında ittifak etmişlerdir.
Ancak sünnete uyup şahit tutmanın
İhtilafları önleyen hikmetli bir
Tavsiye olduğunu kabul ederler. bu
Muhtevadan anlaşıldığı üzere:
Allah’a hesap vereceğinden korkarak
O’na karşı gelmekten sakınma,
Burada; sünnete uygun boşamak,
İddet süresini düzgün hesaplamak,
Hanımını evden atmamak, ona
Zulmetmek için rücû etmeyi
Geciktirmemek, ayrılmaya karar
Verdiklerinde güzellikle ayrılmak,
Talak, rücû ve ayrılma
Sırasında iki adil şahit tutmak
Hükümlerini içermektedir.
Allah böyle yapanlara kolaylık
Verir. böyle yapmayanlara ise
Zorluklar yaratacağı anlaşılır.
Öte yandan erkeğin boşadığı
Eşini iddet süresince evinde
Tutması, onun nafakasını vermesi,
Ayrılırken kalan mehrini vermesi,
Ayrıca gücü yetiyorsa ona başka
Bir şeyler (müt’a) vermesi elbette
Ona külfet getirecektir. üstelik
Buna, hoşlanmadığı biri için
Katlanacaktır. allah rızası için
Bu yükümlülüklerini yerine
Getirene allah teâla ihsanlarda
Bulunacağını vadediyor.
4 – kadınlarınızdan âdetten
Kesilenlerin iddetinde tereddüt
Ederseniz, onların iddet süreleri
Üç aydır.
Henüz âdet görmeyenlerin de
Süreleri böyledir. hamile olan
Kadınların iddetleri,
Çocuklarını doğurdukları vakit
Biter. kim allah’a karşı gelmekten
Korunursa, allah onun işinde bir
Kolaylık verir.
5 – işte bu, allah’ın size
İndirdiği bir emirdir. kim allah’a
Karşı gelmekten korunursa allah
Onun günahlarını örter, onun
Mükâfatını artırır, ecrini bol
Bol verir.
6 – boşadığınız eşlerinizi,
İmkânlarınız nisbetinde
Oturduğunuz meskenlerin bir
Bölümünde iddetlerini
Tamamlayıncaya kadar oturtun. onlar
Üzerinde çıkıp gitmelerini
Sağlamak için bir baskı kurmak
Niyetiyle onlara zarar vermeye
Kalkışmayın.
Eğer onlar hamile iseler,
Çocuklarını doğuruncaya kadar
Nafakalarını verin. sonra
Boşadığınız eşlerle ilginiz
Kesilince sizin hesabınıza
Çocuklarınızı emzirirlerse,
Ücretlerini verin.
Aranızda ücret işini meşrû
Çerçevede, örfe uygun olarak
Güzellikle görüşüp
Sonuçlandırın. eğer annesinin
Çocuğu emzirmemesi sebebiyle
Sıkıntıya düşerseniz, bu
Takdirde baba, ücret vererek bir
Başka emziren kadın bulacaktır.
[2,233]
7 – imkânı geniş olan,
İmkânına göre nafakayı bol
Versin. nasibi sınırlı olan ise
Allah’ın kendisine verdiği imkân
Ölçüsünde nafaka versin.
Allah, herkesi sadece ona verdiği
İmkân nisbetinde yükümlü tutar.
Allah, sıkıntının ardından
Kolaylık ihsan eder.
8 – rab’lerinin emrinden ve o’nun
Resullerinin talimatlarından
Taşkınlık ederek azan nice
Ülkelerin halkları var ki, biz
Onları şiddetli bir şekilde
Hesaba çektik ve eşi benzeri
Görülmemiş şekilde
Cezalandırdık.
9 – böylece kötü işlerinin
Sorumluluğunu tattılar, işlerinin
Sonu tam bir hüsran oldu.
10-11 – allah onlar için
Âhirette de pek çetin bir azap
Hazırladı. artık siz ey akıl
Sahipleri, ey iman etmiş kullarım
Allah’a karşı gelmekten, ileride
De hep sakının ki böyle bir
Azaptan korunasınız.
İşte allah size gerçekleri
Hatırlatan bir kitap indirdi, bir
Resul gönderdi. allahın nurlar
Saçan, yollar açan âyetlerini
Sizlere okuyor ki iman edip makbul
Ve güzel işler yapanları
Karanlıklardan aydınlığa
Çıkarsın.
Kim allaha iman eder, makbul ve
Güzel işler yaparsa, allah
Onları, hem de devamlı kalmak
Üzere, içinden ırmaklar akan
Cennetlere yerleştirir. allah
Böyle kuluna gerçekten pek güzel
Nasip ihsan eder. [15,9; 14,1;
2,257; 42,52]
12 – allah o yüce yaratıcıdır
Ki yedi kat göğü ve yerden de
Onların benzerini yaratmıştır.
Allah’ın emri ve hükmü bunlar
Arasında inip durur ki, allah’ın
Her şeye kadir olduğunu ve
Allah’ın her şeyi ilmiyle ihata
Ettiğini, o’nun ilmi dışında
Hiçbir şey olmayacağını siz de
Bilesiniz.
Bazı müfessirler yedi gök gibi,
Yedi yer olarak anlamışlardır.
Bazıları ise: ‘yedi yer olması
Değil, sadece nasıl birçok sema
Yaratılmışsa, birçok arz da
Yaratılmıştır.” şeklinde
Anlamışlardır. bazı âyetlerde
Canlıların bizim dünyamıza
Münhasır olmayıp başka
Âlemlerde de canlıların
Bulunabileceğine (26,29) işaret
Edilmiştir.