Kategoriler
Abdullah Al Matrood

Teğabün Suresi

Abdullah Al Matrood Teğabün Suresi Şarkı Sözleri, Sözü ile Dinle

 

Abdullah Al Matrood – Teğabün Suresi

Teğabün suresi
Bismillahirrahmanirrahim
1. yusebbihu lillahi ma fiyssemavati
Ve ma fiyl’ardı lehulmulku ve
Lehulhamdu ve huve ‘ala kulli
Şey’in kadiyrun.
2. huvelleziy halekakum feminkum
Kafirun ve minku mu’minun vallahu
Bima ta’melune basıyrun.
3. halekassemavati vel’arda
Bilhakkı ve savverekum feahsene
Suverekum ve ileyhilmasıyru.
4. ya’lemu ma fiyssemavati vel’ardı
Ve ya’lemu ma tusirrune ve ma
Tu’linune vallahu ‘aliymun
Bizatissuduri.
5. elem ye’tikum nebeulleziyne
Keferu min kablu fezaku vebale
Emrihim ve lehum ‘azabun eliymun.
6. zalike biennehu kanet te’tiyhim
Rusuluhum bilbeyyinati fekalu
Ebeşerun yehdunena fekeferu ve
Tevellev vestağnallahu vallahu
Ğanıyyun hamiydun.
7. ze’amelleziyne keferu en len
Yub’asu kul bela ve rabbiy
Letub’asunne summe letunebbeunne
Bima ‘amiltum ve zalike
‘alellahi yesiyrun.
8. feaminu billahi ve resulihi
Vennurilleziy enzelna vallahu bima
Ta’melune habiyrun.
9. yevme yecme’ukum liyevmicem’ı
Zalike yevmutteğabuni ve men yu’min
Billahi ve ya’mel salihan yukeffir
‘anhu seyyiatihi ve yudhılhu
Cennatin tecriy min tahtihel’enharu
Halidiyne fiyha ebeden
Zalikelfevzul’azıymu.
10. velleziyne keferu ve kezzebu
Biayatina ulaike ashabunnari
Halidiyne fiyha ve bi’selmasıyru.
11. ma esabe min musıybetin illa
Biiznillahi ve men yu’min billahi
Yehdi kalbehu vallahu bikulli
Şey’in ‘aliymun.
12. ve etıy’ullahe ve
Etıy’urresule fein tevelleytum
Feinnema ‘ala
Resulinelbelağulmubiynu.
13. allahu la ilahe illa huve ve
‘alellahi felyetevekkelilmu’minune.
14. ya eyyuhelleziyne amenu inne min
Ezvacikum ve evladikum ‘aduvven
Lekum fahzeruhum ve in ta’fu ve
Tasfehu ve tağfiru feinnallahe
Ğafurun rahıymun.
15. ennema emvalukum ve evladukum fitnetun
Vallahu ‘ındehu ecrun ‘azıymun.
16. fettekullahe mesteta’tum vesme’u
Ve etiy’u ve enfiku hayren
Lienfusikum ve men yuka şuhha
Nefsihi feulaike humulmufluhune.
17. in tukridullahe kardan hasenen
Yuda’ıfhu lekum ve yağfir lekum
Vallahu şekurin haliymun.
18. ‘alimulğaybi
Veşşehadetil’aziyzulhakiymu.
Meali
64 – tegâbün sûresi
Medine’de inmiş olup 18 âyettir.
Adını 9. âyette geçen
Yevmu’t-tegabün’den almıştır.
Teğabün günü, kusur işleyen
İnsanın günahlarının farkına
Varıp dünyada iken aldandığını
Kabul ettiği gündür. böylece
Teğabün, büyük duruşmanın
Olduğu kıyametin isimlerinden
Biridir. sûre medine’de gelmekle
Birlikte mekkî sûrelerin galip
Vasfı olan allah’a iman, ihlas,
Zühd, kanaat ve âhiret mutluluğu
İçin çalışma konularını ele
Alır. kâinatın sahipsiz
Olmadığını, her şey gibi
İnsanın da yaratılışının
Gayesi olduğunu, dolayısıyla
İnsanın iradesini iyi kullanması
Gerektiğini bildirir.
Bismillâhirrahmânirrahîm.
1 – göklerde ne var, yerde ne
Varsa hepsi allah’ı tesbih ve
Tenzih eder. hâkimiyet o’nundur.
Bütün hamdler ve övgüler o’na
Mahsustur. o her şeye kadirdir.
2 – sizin hepinizi yaratan o’dur.
Öyle iken artık kiminiz kâfirdir,
Kiminiz mü’min.
Allah yaptığınız her şeyi görür.
3 – allah, gökleri ve yeri gerçek
Bir maksatla, hikmetle yarattı.
Sizi tasvir edip yarattı, hem de size
Güzel güzel sûretler verdi.
Dönüşünüz de o’na
Olacaktır.[82,6-8; 40,64]
4 – göklerde ve yerde
Olan her şeyi bilir.
Gizlediğiniz ve
Açıkladığınız her şeyi de
Bilir.
O sinelerin özünü, gönüllerin
Ta künhünü de bilir.
5 – daha önceki inkârcıların
Başlarına gelen olaylardan
Haberiniz olmadı mı?
Onlar yaptıkları işlerin
Cezasını dünyada çektiler,
Âhirette de onlara gayet acı bir
Azap vardır.
6 – böyle oldu… çünkü
Peygamberleri onlara açık açık
Delillerle geldiler.
Fakat bunlar: ‘bizim gibi bir beşer mi
Bize yol gösterecekmiş ” dediler.
Onların nübüvvetlerini inkâr
Edip, sırt çevirdiler,
Allah da müstağnî olduğunu
Açıkladı. gerçekten allah
Ganîdir, hamîddir (hiçbir şeye
İhtiyacı yoktur, bütün övgüler
O’na aittir).
7 – kâfirler öldükten sonra
Diriltilmeyeceklerini iddia ettiler.
De ki: ‘hayır rabbim hakkı için,
Elbette diriltileceksiniz,
Yaptıklarınız size tek tek
Bildirilecek ve karşılığı
Verilecektir.
Bu, allah’a göre pek kolaydır.”
8 – o halde allah’a, resulüne ve
Ona indirdiğimiz nûra, kur’ân’a
İman edin.
Allah yaptığınız her
Şeyden haberdardır.
9 – gün gelir, allah hepinizi en
Büyük toplantı günü olan
Mahşerde bir araya getirir.
İşte o gün aldanma günüdür.
Kim allah’a iman eder, makbul ve
Güzel işler yaparsa,
Allah onun fenalıklarını,
Günahlarını siler ve içinden
Irmaklar akan cennetlere, hem de
Devamlı kalmak üzere yerleştirir.
İşte en büyük başarı, en
Büyük mutluluk budur.
Allah’a iman etmek, sadece o’nun
Varlığına inanmaktan ibaret
Olmayıp o’nun kitabı ve elçisi
Vasıtasıyla bildirdiği kemal
Sıfatlarına inanmakla kâmil olur.
Keza güzel işlerin de ölçüsü,
Allah’ın nezdinde güzel
Sayılmasıdır.
10 – dini inkâr edip
Âyetlerimizi yalan sayanlar ise,
Onlar da, devamlı olmak üzere
Cehennemliktirler. gidilecek ne fena
Yerdir orası
11 – allah’ın izni olmaksızın
Hiçbir musîbet başa gelmez.
Kim allah’ı tasdik ederse, allah
Onun kalbini hakka ve doğruya
Açar. allah her şeyi hakkıyla
Bilir. [57,22]
12 – allah’a itaat edin, resulüne
İtaat edin. eğer yüz çevirirseniz
Bilin ki elçimizin görevi sadece
Açık bir tebliğden ibarettir.
13 – allah’tır gerçek ilah.
O’ndan başka yoktur ilah.
Müminler yalnız allah’a
Dayanıp güvenmelidirler.
14 – ey iman edenler
Eşlerinizden ve evlatlarınızdan
Size düşman olanlar da
Çıkabilir.
Böyle olanlara karşı dikkatli olun.
Bununla beraber müsamaha eder,
Kusurlarına bakmaz, onları
Affederseniz bu da sizin için bir
Fazilettir. çünkü allah da
Gafûrdur, rahîmdir (affı ve
İhsanı boldur. siz kusurları
Bağışlarsanız o da size öyle
Muamele eder). [63,9; 8,28]
Erkek veya kadın bir müminin,
Ailesini, eş veya çocuklarını
Sevmesi, bazan dininin gereklerine
Aykırı davranmaya götürebilir.
Ölçü, allah teâlanın ölçüsü
İle ölçmektir. allah’ın merhamet
Ve şefkatinden daha ileri bir
Şefkat genellikle tersine bir
Sonuç doğurur. şu halde
Müminlere gereken, bizleri yaratan
Rabb teâlanın helâl ve haram
Ölçülerini gözetmektir.
15 – mallarınız, evlatlarınız,
Sizin için sadece bir imtihandır.
Asıl büyük mükâfat ve mutluluk
İse allah nezdindedir. [8,28; 3,14]
16 – onun için gücünüz
Yettiğince allah’a karşı
Gelmekten, haramlara girmekten
Sakının, hakkı dinleyip, itaat
Edin ve kendi iyiliğinize olarak
Hayır yolunda mal harcayın.
Kim nefsinin hırsından ve
Cimriliğinden kendini
Kurtarabilirse asıl felaha erenler
İşte onlardır. [59,9]
Bu konuda kur’ân’da üç âyet vardır:
1.bir âyette: ‘allah’a karşı
Gelmekten nasıl sakınmak gerekirse
Öyle sakının [3,102] buyurulur.
2.bir başka âyette de ‘allah hiç
Kimseye takatini aşan yük
Yüklemez” buyurulur [2,286].
Birinci âyetin mümin için
Ulaşmayı ideal edineceği bir
Ölçü verdiği anlaşılır.
İkinci âyette, ilke olarak,
Herkesin gücü nisbetinde sorumlu
Olacağı bildirilir.
3.üçüncü âyette yani bu âyette
İse, her mümine uygulamada, elinden
Geldiği nisbette allah’ın
Emirlerine uyup günahlarından
Sakınması emredilmektedir.
17 – eğer allah’a ödünç
Verirseniz o sizin için, onun
Kârını kat kat artırarak verir,
Hem de sizin günahlarınızı
Bağışlar. çünkü allah
Şekûr’dur, halîmdir (küçük
İyiliklerden ötürü bile büyük
Mükâfat verir, müsamahakârdır,
Cezalandırmada acele etmez).
18 – görünmeyen ve görünen her
Şeyi bilir. o azîzdir, hakîmdir
(üstün kudret, tam hüküm ve
Hikmet sahibidir.)