Kategoriler
Abdullah Al Matrood

Vakıa Suresi

Abdullah Al Matrood Vakıa Suresi Şarkı Sözleri, Sözü ile Dinle

 

Abdullah Al Matrood – Vakıa Suresi

Vakıa suresi
Bismillahirrahmanirrahim
1. iza veka’atilvaki’atu.
2. leyse livak’atiha kazibetun.
3. hafıdatun rafi’tun.
4. iza ruccetil’ardu reccen.
5. ve bussetilcibalu bessen.
6. ve fekanet hebaen munbessen.
7. ve kuntum ezvacen selaseten.
8. feashabulmeymeneti ma
Ashaulmeymeneti.
9. ve ashabulmeş’emeti ma
Ashabulmeş’emeti.
10. vessabikunessabikune.
11. ulaikelmukarrabune.
12. fiy cennatin na’ıymi.
13. sulletun minel’evveliyne.
14. ve kaliylun minel’ahıriyne.
15. ‘ala sururin medunetun.
16. muttekiiyne ‘aleyha mutekabiliyne.
17. yetufu ‘aleyhim
Veldanun muhalledune.
18. biekvabin ve ebariyka ve
Ke’sin min ma’ıynin.
19. la yusadda’une ‘anha
Ve la yunzifune.
20. ve fakihetin mimma yetehayyerune.
21. ve lahmi tayrin mimma yeştehune.
22. ve hurun ‘ıynun.
23. keemsalillu’luilmeknuni.
24. cezaen bima kanu ya’melune.
25. la yesme’une fiyha
Lağven ve la te’siymen.
26. illa kıylen selamen selamen.
27. ve ashabulyemiyni ma ashabulyemiyni.
28. fiy sidrin mahdudin.
29. ve talhın mendudin.
30. ve zıllin memdudin.
31. ve main meskubin.
32. ve fakihetin kesiyretin.
33. la maktu’atin ve la memnu’atin.
34. ve furuşin merfu’atin.
35. inna enşe’nahunne inşaen.
36. fece’alnahunne ebkaren.
37. ‘uruben etraben.
38. liashabilyemiyni.
39. sulletun minel’evveliyne.
40. ve sulletun minelahiriyne.
41. ve ashabuşşimali ma
İshabuşşimali.
42. fiy semumin ve hamiymin.
43. ve zıllin min yahmumin.
44. la baridin ve la keriymin.
45. innehum kanu kable
Zalike mutrefiyne.
46. ve kanu yusırrune
‘alelhınsil’azıymi.
47. ve kanu yekulune eiza mitna ve
Kunna turaben ve ‘ızamen einne
Lemeb’usune.
48. eve abaunel’evvelune.
49. kul innel’evveliyne vel’ahıriyne.
50. lemecmu’une ila miykati
Yevmin ma’lumin.
51. summe innekum
Eyyuheddallunelmukezzibune.
52. leakilune min şecerin min zakkumin.
53. femaliune minhelbutune.
54. feşaribune ‘aleyhi minelhamiymi.
55. feşaribune şurbelhiymi.
56. haza nuzuluhum yevmeddiyni.
57. nahnu halaknakum
Felevla tusaddikune.
58. efereeytum ma tumnune.
59. eentum tahlukunehu em
Nahnulhalikune.
60. nahnu kadderna beynekumulmevte
Ve ma nahnu bimesbukıyne.
61. ‘ala en nubeddile emsalekum ve
Nunşiekum fiy ma la ta’lemune.
62. ve lekad
‘alimtumunneş’etel’ula felevla
Tezekkerune.
63. efereeytum ma tahrusune.
64. eeentum tezre’unehu em
Nahnuzzari’une.
65. lev neşa’u lece’alnahu
Hutamen fezaltum tefekkehune.
66. inna lemuğremune.
67. bel nahnu mahrumune.
68. efereeytumulmaelleziy teşrebune.
69. eentum enzeltumuhu
Minelmizni em nahnulmunzilune.
70. lev neşa’u ce’alnahu
Ucacen felevla teşkurune.
71. efereeytumunnarelletiy turune.
72. eentum enşe’tum
Şecereteha em nahnul
Munşiune.
73. nahnu ce’alnaha tezkireten
Ve meta’an lilmukviyne.
74. fesibbıh bismi rabbikel’azıymi.
75. fela uksimu bimevakı’ınnnucumi.
76. ve innehu lekasemun lev
Ta’lemune ‘azıymun.
77. innehu lekur’anun keriymun.
78. fiy kitamin meknunin.
79. lya yemessuhu illelmutahherune.
80. tenziylun min rabbil’alemiyne.
81. efebihazelhadiysi entum mudhinune.
82. ve tec’alune rizkakum
Ennekum tukezzibune.
83. felevla iza beleğatilhulkume.
84. ve entum hıyneizin tenzurune.
85. ve nahnu akrebu ileyhi minkum
Ve lakin la tubsırune.
86. felevla in kuntum ğayre mediyniyne.
87. terci’uneha in kuntum sadikıyne.
88. feemma in kane minelmukarrebiyne.
89. feravhun ve reyhanun ve
Cennetu na’ıymin.
90. ve emma in kane min ashabilyemiyni.
91. feselamun leke min ashabilyemiyni.
92. ve emma in kane
Minelmukezzibiyneddalliyne.
93. fenuzulun min hamiymin.
94. ve tasliyetu cahıymin.
95. inne haza lehuve hakkulyakıyni.
96. fesebbih bismi rabbikel’azıymi.
Meali
56 – vâkı’a sûresi
Mekke’de inmiştir. 96 âyettir.
‘gerçeğin ta kendisi olan büyük
Hadise” anlamına gelen el-vâkıa
Adı, ilk âyetten alınmıştır.
Bu sûrede, kıyamet öncesinde
Meydana gelecek bazı haller,
İnsanların teşkil ettikleri üç
Sınıf ve onların âhiretteki
Âkıbetleri ile allah’ın
Varlığının ve birliğinin bazı
Delilleri, kur’ân’ın bazı
Vasıfları bildirilir.
Bismillâhirrahmânirrahîm.
1 – o gerçek olan kıyamet
Gerçekleşince neler olacak neler ..
2 – zaten onun olmasını yalanlayacak
Hiçbir delil olamaz. [70,1-2; 6,73]
3 – o kimini alçaltır,
Kimini yüceltir.
4 – yer şiddetle
Sarsıldığı, [99,1; 22,1]
5 – dağlar darmadağın
Edilip parçalandığı,
6 – uçuşan toz zerreleri
Haline geldiği zaman…
7 – sizler de üç
Sınıfa ayrılırsınız:
8 – ashab-ı yemin ki ne ashab-ı
Yemin ne mutludur onlar
9 – ashab-ı şimal ki ne ashab-ı
Şimal ne bedbahttır onlar
10 – imanda, fazilette öncüler
Ki ne öncüler onlar herkesi
Geçerler. [35,32; 3,133; 57,21]
11-12 – işte onlardır allah’a
En yakın olanlar. naîm
Cennetlerindedir onlar.
13-14 – çoğu önceki
Ümmetlerden, biraz da
Sonrakilerden.
15-16 – mücevheratla işlenmiş tahtlara
Yaslanarak karşılıklı otururlar.
17-18 – etraflarında, cennet
Şarabından dolu testiler,
Sürahiler, kadehlerle, ebedîliğe
Ermiş çocuklar dolaşıp hizmet
Ederler.
Bu gençlerin yaşları değişmez.
Bunlar, dünyada ne günahları, ne
De sevapları olmayan çocuklardır.
Müşriklerin büluğdan önce vefat
Eden çocukları, cennetliklere
Hizmet edecekler. böylece onlar da
Büyük bir lütfa mazhar
Olacaklardır. zira cennete
Girmelerine vesile olacak
Yükümlülükleri yerine
Getirmedikleri halde cennetlik
Olacaklardır.
19 – bu içkiden ötürü baş ağrısı
Çekmezler, sarhoş da olmazlar.
20 – bir de… tercih
Edecekleri meyveler…
21 – canlarının
İstediği kuş etleri…
22-23 – ve gün görmemiş saklı
İnciler gibi güzel eşler…
24 – bütün bunlar dünyada
Yaptıkları güzel işlere
Mükâfat olarak verilecek.
25 – onlar cennette ne boş bir söz, ne de
Günaha sokan bir laf işitmezler.
26 – işittikleri söz, hep:
‘selam selam ” sesleridir.
27 – ashab-ı yemin ki ne ashab-ı
Yemin ne mutludur onlar
28 – dalbastı kirazlar,
29 – dolgun salkımlı muzlar,
30 – yayılmış gölgeler…
[4,57; 13,35; 77,41]
31 – şarıl şarıl akan
Sular… [47,15]
32-33 – tükenmeyen, eksilmeyen,
Hiçbir surette esirgenmeyen birçok
Meyveler içindedirler.
34-35 – onlara, pek değerli
Eşler de verdik. biz o eşleri,
Yepyeni bir yaratılışla yaratıp,
Sûret ve sîretlerini son derece
Güzelleştirdik.
Yepyeni yaratılışa mazhar
Olanlar, bir hadis-i şerife göre,
Dünyada kocakarı olarak vefat
Etmiş olan eşlerdir.
Yaşlı bir kadın peygamber
Efendimize: ‘ya resulallah, beni
Cennete yerleştirmesi için allah’a
Dua eder misin?” dedi. o:
‘ihtiyarlar cennete giremez ”
Buyurunca kadın ağlayarak
Huzurundan ayrıldı. az sonra
Efendimiz: ‘ona söyleyin ki
Cennete, bu yaşlı haliyle giremez.
Zira allah teâla: ‘biz, o eşleri
Yepyeni bir yaratılışla yarattık
(…) ‘buyurur.”
36-38 – böylece onları, ashab-ı
Yemin için bakire kızlar,
Kocalarına âşık yaşıtlar
Kıldık.
39-40 – birçoğu önceki
Ümmetlerden, birçoğu da
Sonrakilerden.
41 – ashab-ı şimal ki ne ashab-ı
Şimal ne bedbahttır onlar
42 – onlar kızgın ateşte
Ve kaynar sularda…
43-44 – ne serin, ne de faydalı
Olmayan, kapkara duman tabakası
Altındadırlar. [77,29-34]
45 – çünkü onlar dünyada iken
Refah içinde şımarırlardı.
46 – o en büyük günahta,
Şirkte ısrar ederlerdi.
47-48 – ve derlerdi ki: ‘ölüp
Toprak olduktan ve çürümüş
Kemik haline geldikten sonra mı biz
Diriltilecekmişiz? gelip geçmiş
Atalarımız da mı?”
49-50 – de ki: ‘öncekiler de,
Sonrakiler de belli bir günün,
Belli vaktinde mutlaka
Toplanacaksınız.” [11,103-105]
51 – sonra siz ey yoldan sapanlar
Ve hak dini yalan sayanlar
52 – zakkum ağacının
Meyvesinden yiyecek,
53 – karınlarınızı
Onunla dolduracak,
54 – üstüne de kaynar
Su içeceksiniz
55 – hem de susamış develerin
Suya saldırışı gibi saldırarak
İçeceksiniz.
56 – işte hesap gününde onlara
İkram edilecek ziyafet [18,107]
57 – sizi yaratan biz’iz, hâlâ
Bu gerçeği ikrar ve tasdik
Etmeyecek misiniz?
58-59 – şimdi düşünsenize o
Akıttığınız meniyi onu
Yaratıp insan haline getiren siz
Misiniz, yoksa biz miyiz?
Bütün kâinat şöyle dursun,
İnsan sadece kendisinin ana
Karnında yaratılışını
Düşünürse, allah’ın yüce
Kudretiyle yaratıldığını ve onu
Hiçten böyle var edenin,
Öldükten sonra diriltmeye de haydi
Haydi kadir olduğunu anlar. zira
Gözle görülemeyecek derecede
Küçük bir sperma ile yumurtanın
Birleşmesiyle meydana gelen bir
Hücreden başlayarak yaratılır.
Milyonlarca ihtimalden bir ihtimal
Olarak, mükemmel bir canlı haline
Gelip dokuz ay sonra dünyaya
Gönderilecek hale gelir. bu hayatı
Ne insan kendi kendisine vermiştir,
Ne de annesi ile babası ne de
Başka hiçbir varlık onu ve
Milyarlarca benzerini yaratan,
Sadece allah’tır. bunlardan bir
Tekine bile sahip çıkıp bunu ‘ben
Yarattım” diyebilecek, o’nun
Dışında hiçbir kuvvet yoktur.
60-61 – aranızda ölümü biz
Takdir ettik. sizi yok edip yerinize
Benzerlerinizi getirmeyi ve sizi
Bilemeyeceğiniz bir biçimde ve
Vasıfta yaratmayı dilersek, bize
Mani olacak hiçbir güç yoktur.
Allah dilerse insanları öldürür,
Yerlerine yeni nesilleri getirir.
Dilerse insan türünü de ortadan
Kaldırır. dilerse diriltme
Sırasında, insan sûretinde değil
De, herhangi bir hayvan sûretinde
Yaratır. bunları yapmaya kadir
Olan, bildiğimiz mûtad sûrette
Haydi haydi yaratabilir. yahut
Maksat: ‘hiç kimse ölümden
Kaçıp elimizden kurtulamaz,
Ölümün vaktini değiştiremez.”
Demektir.
62 – siz ilk yaratmayı pek iyi
Biliyorsunuz, artık düşünüp
İbret almanız gerekmez mi? [30,27;
19,67; 36,77-79; 75,36-40]
63-64 – ektiğiniz tohuma baksanıza siz
Mi onu yetiştiriyorsunuz biz mi?
Yaratılışınızda babanızın
Spermayı annenizin rahmine
Bırakmaktan başka rolü
Olmadığı gibi, çiftçinin de
Tohumu toprağa koymaktan başka
Rolü yoktur. çekirdek ve
Tohumlarda koca ağaçları
Programlayan, toprağa yetiştirme
Özelliğini veren, tohumların
Yetişmesi için belli oranda su,
Isı ve havayı, belli mevsimleri
Meydana getiren… allah’tır.
65 – eğer isteseydik onu kuru
Çöp haline getirirdik, siz de
Şaşıp kalır, pişman olurdunuz:
66 – ‘eyvah emeklerimiz
Boşa gitti.”
67 – hatta doğrusu biz rızıktan
Mahrum kaldık, sefalete mahkûm
Olduk.” derdiniz.
68 – peki içtiğiniz
Suya ne dersiniz?
69 – onu buluttan siz mi
İndirdiniz, yoksa biz mi?
70 – dileseydik onu tuzlu da
Yapardık. şükretmeniz gerekmez mi?
71 – peki, yakmakta
Olduğunuz ateşe ne dersiniz?
72 – onun ağacını siz mi
Yarattınız, yoksa yaratan biz miyiz?
Başlıca yakıtlar olan kömür,
Taşlaşmış odun, petrol ise
Milyonlarca yıl toprak altında
Gömülü kalan ve aslında bitki
Olan organizmanın sıvılaşmış
Artıklarıdır.
73 – biz onu çölde, yolda
Bulunanlar ve muhtaçlar için hem
Bir ders, hem de istifade vesilesi
Kıldık.
74 – öyleyse ulu rabbinin
Yüce adını tenzih et.
75 – hayır vakit vakit inen
Kur’ân’a yemin ederim ki,
76 – eğer anlarsanız bu
Gerçekten büyük bir yemindir.
77 – bu kitap, pek değerli,
Şerefli bir kur’ân’dır.
78 – o iyi korunmuş bir
Kitapta, levh-i mahfuzdadır.
Kur’ân vahyine şeytan müdahalesi
Şöyle dursun, ona tertemiz olan
Melaikeden başkası yanaşamaz.
Dört mezhebe göre kur’ân’ın
Yazılı şekli olan mushaf-ı
Şerife abdestsiz dokunmak caiz
Değildir. yalnız ibn hazm gibi
Zâhirîler caiz görmektedirler.
79 – ona tertemiz (abdestli)
Olanlardan başkası dokunamaz.
80 – rabbülâlemin
Tarafından indirilmiştir.
81 – şimdi bu kelamı mı
Siz küçümsüyorsunuz?
82 – bu nimete teşekkürünüz, onu
Yalan saymanız mı olmalıydı
83 – haydi görelim sizi, can
Boğaza geldiğinde,
84 – o vakit can çekişenin yanında
Bulunan sizler bakar durursunuz.
85 – biz ise, ona sizden daha
Yakınız, ama siz göremezsiniz.
86 – haydi bakalım eğer
Âhirette vereceğiniz hesap yoksa,
87 – iddianızda tutarlı iseniz,
Çıkmakta olan o rûhu geri
Döndürsenize
88-89 – ama eğer ölen kimse
Allah’a yakın olanlardan ise, onun
İçin rahatlık, güzel nasip ve
Naîm cenneti var.
90-91 – eğer ashab-ı yeminden
İse ‘selam sana ashab-ı
Yeminden ” denilecek. [41,30-32]
92-94 – ama eğer dini yalan sayan
Sapıklardan ise onun ziyafeti
Kaynar su, peşinden de cehenneme
Atılış olacak.
95 – işte, hakkında hiç
Şüphe olmayan gerçek budur
96 – o halde ulu rabbinin
İsmini tenzih et